Försäljningsvolymen ökade med 2,3 procent i januari jämfört med samma månad 2013. Dagligvaruhandeln ökade med 0,6 procent medan sällanköpsvaruhandeln ökade med 3,8 procent. Uppgifterna är kalenderkorrigerade.

Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser ökade med 3,1 procent mellan januari 2013 och januari 2014. Dagligvaruhandeln ökade med 2,9 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 3,3 procent.

Detaljhandelns försäljningsvolym ökade med 0,3 procent mellan december 2013 och januari 2014. Under den senaste tremånadersperioden (november-januari) ökade försäljningsvolymen med 0,7 procent, jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (augusti-oktober). Båda dessa uppgifter är kalenderkorrigerade och säsongrensade.

HUI Research kommenterar
Detaljhandeln i Sverige inleder året optimistiskt och försäljningen i detaljhandeln fortsätter att leverera starka tillväxttal. Utvecklingen i januari visar en ökning om 3,1 procent i löpande priser. Både dagligvaruhandeln och sällanköpsvaruhandeln inleder i en positiv tongång. En kalendereffekt om 1,4 procent i dagligvaruhandeln, i och med en extra fredag i januari jämfört med samma månad förra året, ger en extra skjuts åt branschen.

Majoriteten av delbranscherna inom sällanköpsvaruhandeln uppvisar positiva tillväxttal. Modehandeln visar betydligt ljusare siffror än under stora delar av förra året. Kylan har också spelat in och påverkat försäljningen positivt för bland annat kläder och skor samt sporthandeln. Vidare fortsätter trenden att fixa och förnya i hemmen. Heminredning, möbler och bygghandel visar starka tillväxttal liksom under hela senare delen av 2013.

Hushållens förtroende sjönk något i januari, men ligger fortfarande på nivåer över det historiska genomsnittet. Hushållen har således ett starkt förtroende för ekonomin och ser positivt på framtiden, vilket i stor utsträckning gynnar handeln. HUI:s prognos för 2014 är att detaljhandeln kommer att ha en starkare utveckling än under helåret 2013. Det finns goda förutsättningar för detaljhandeln att kunna utvecklas väl under året, bland annat den låga räntan, det fortsatt starka konsumentförtroendet och den låga inflationen.

Publicerad: 2014-02-26

Källa: www.scb.se; SCB; Hämtad 27 februari 2014