Bankernas kostnader för att klara myndighetskrav att motverka penningtvätt skenar. Trots kraftigt ökade investeringar tror 74 procent på ännu större kostnadsökningar under de närmaste tre åren. Det visar en rapport från KPMG.

KPMG har i rapporten Global Anti-Money Laundering Survey 2014 intervjuat över 300 av världens största banker, inklusive ett par nordiska banker, om deras arbete mot penningtvätt. Studien visar att arbetet aldrig har varit så intensivt och prioriterat som idag. Hela 88 procent av bankerna anger att styrelsen är direkt involverade i frågan, vilket är 26 procentenheter mer än när motsvarande undersökning gjordes för två år sedan. I Sverige har frågor om penningtvätt fått ny aktualitet bland annat genom flera uppmärksammade åtgärder från Finansinspektionens sida. Det handlar om återkallade tillstånd och utdömt straffavgifter.”Vi är inte förvånade över att Finansinspektionen tar i med hårdhandskarna vid överträdelser av regelverket. Den gällande lagstiftningen är i väsentliga delar från 2009 och därmed bör banker och finansbolag ha fått rutiner på plats”, säger Minela Hadziomerovic, expert på frågor kring penningtvätt på KPMG.

Enligt rapporten är transaktionsövervakningssystem och analyser av de egna kunderna de mest kostsamma och tidsödande delarna av arbetet mot penningtvätt. Dock räcker det inte med att systemen är på plats, informationen måste kontinuerligt tolkas.

”En stor utmaning är att hitta de praktiska lösningarna för att identifiera sådant som kan vara tecken på penningtvätt i den dagliga verksamheten. Det svåra är att tillämpa rutiner i praktiken, inte att ha dem på papper. Compliance-funktionen har länge haft huvudansvaret för att arbetet mot penningtvätt men vi ser behov av att öka kunskapen om frågorna ute på bland de som skapar affärer och träffar kunder. Penningtvättsfrågorna bör spänna över hela bolagets samtliga processer och integreras mer”, säger Minela Hadziomerovic. Hon anser att de svenska bankerna och finansföretagens har en lägre mognadsgrad i arbetet mot penningtvätt än exempelvis finansiella institut i Storbritannien.

”I Sverige har vi inte i samma utsträckning som de internationella bankerna integrerat penningtvättsarbetet i den löpande verksamheten. Penningtvättsprojekten på de svenska bankerna bedrivs oftast i en relativt sett mindre skala. Vi ser exempelvis flera exempel på att de internationella bankerna inventerade sina kundstockar på ett omfattande sätt redan när de nya reglerna trädde i kraft”, säger Minela Hadziomerovic.

Publicerad: 2014-02-27

Källa: www.kpmg.se; KPMG; Hämtad 11 mars 2014