Skriv ut
Överordnad kategori: Finansnyheter
Träffar: 1740
Stämningsläget i svensk ekonomi vände upp i mars.  Barometerindikatorn, som sammanfattar företagens och hushållens syn på ekonomin, steg från 99,6 i februari till 103,2 i mars. Efter återhämtningen visar indikatorn på att läget i svensk ekonomi är något starkare än normalt. I mars bidrog alla sektorer förutom detaljhandeln positivt till barometerindikatorn.

Barometerindikatorn steg med drygt 3,5 enheter till 103,2 i mars. Ökningen indikerar att läget i svensk ekonomi har gått från ungefär normalt till att vara något starkare än normalt.

I stort sett alla ingående sektorer bidrog positivt till barometerindikatorn. Privata tjänstenäringar är den sektor vars konfidensindikator ökade mest denna månad, den steg med 6 enheter. Hushållen, tillverkningsindustrin och byggindustrin blev något mer optimistiska i mars och deras konfidensindikatorer steg några enheter vardera. Detaljhandeln är den enda sektor som backade denna månad, dock endast marginellt.
 
Trots att flertalet konfidensindikatorer steg i mars ger de en splittrad bild av läget inom de olika sektorerna. Bland hushållen visar konfidensindikatorn att läget är något svagare än normalt. För detaljhandeln och privata tjänstenäringar ligger indikatorn på det historiska genomsnittet, medan konfidensindikatorn inom tillverkningsindustrin visar att läget är starkare än normalt. Byggindustrins konfidensindikator fortsätter att visa på ett läge som är mycket starkare än normalt.

Konjunkturbarometern mars 2008

Företag: Läget i svenskt näringsliv något starkare än normalt
Konfidensindikatorn för näringslivet steg tre enheter i mars jämfört med månaden innan. Indikatorn ligger för närvarande på en nivå som är betydligt lägre än vid toppnoteringarna förra våren, men visar ändå att läget är något starkare än normalt. Sysselsättningen har fortsatt att öka och sysselsättningsplanerna pekar mot en fortsatt ökning. Sysselsättningsplanerna är dock mycket mer återhållsamma nu än för några månader sedan.

Hushåll: Hushållen något mer positiva till ekonomin i mars
Hushållens syn på det ekonomiska läget blev något ljusare i mars jämfört med månaden innan. Konfidensindikatorn (CCI) steg från 0,9 till 2,5, men ligger fortfarande under det historiska genomsnittet. Hushållens optimism om sin egen ekonomi är oförändrat stark, medan man fortfarande ser dystert på det ekonomiska läget i Sverige. Dock har bilden av den svenska ekonomin ljusnat något jämfört med förra mätningen. Även när det gäller synen på arbetslösheten är hushållen mer oroliga för samhällsutvecklingen än för den egna situationen, och man uppfattar risken för att själv bli arbetslös som lägre än normalt. Hushållens inflationsförväntningar på ett års sikt sjönk från 3 procent i februari till 2,6 procent i mars.

Publicerad: 31 mars 2008

Källa: www.konj.se ; Konjunkturinstitutet; Hämtad 3 april 2008