Samhällsekonomi

Här presenteras finansnyheter om samhällsekonomi. Dessa nyheter rör offentlig ekonomi, privatekonomi och näringsliv när det gäller lagar och regler, skatter, inkomster och tillväxt både nationellt och internationellt.

Skattebördan för olika företagsformer, t. ex. enskild näringsverksamhet, s.k. 3:12-bolag och marknadsnoterade bolag, är i huvudsak likvärdig. Det visar en ny rapport som har överlämnats till regeringen.

Intäkterna för företag med statligt ägande ökade under första kvartalet med 8 procent, från 86,6 till 93,6 miljarder kronor. Det sammanlagda resultatet efter skatt uppgick till 15,2 (15,6) miljarder kronor, enligt den idag publicerade delårsrapporten.

Styrkeförhållandena mellan etablerade ekonomier och de så kallade nya marknaderna fortsätter att jämnas ut. I dagsläget står tillväxtekonomier för nästan häften av världens samlade export. Företagsledare i länder som Kina och Indien anser nu till och med att de kan behålla sina höga tillväxttal med hjälp av inhemska investeringar snarare än att vara beroende av utländska intressen. Det visar en ny rapport från PricewaterhouseCoopers där drygt 500 företagsledare från 31 tillväxtekonomier har utfrågats om den egna framtidssynen.

Allt fler svenska företag inför s.k. whistleblower system, ett system som gör det möjligt för anställda att anmäla lagbrott och oetisk verksamhet på arbetsplatsen. I såväl Norge samt Storbritannien finns idag lagstiftning som skyddar anmälaren. I Sverige finns i dagsläget inte något tillförlitligt system som skyddar en anställd som agerar whistleblower.

Varuexporten från Sverige ökade under det första kvartalet 2008 med 5,6 procent i volym (värde i fasta priser), jämfört med första kvartalet 2007. Samtidigt ökade varuimporten till Sverige med 4,7 procent i volym. För året 2007 var volymökningen 2,6 procent för varuexporten och 9,3 procent för varuimporten, jämfört med år 2006.

De svenska bankerna är fortsatt finansiellt starka och motståndskraften mot störningar är god. Men de omgivande riskerna har ökat. ”Mest påtagligt har riskerna ökat på de finansiella marknaderna.  Sverige har påverkats av den finansiella turbulensen men i betydligt mindre utsträckning än många andra länder”, säger riksbankschef Stefan Ingves. I rapporten Finansiell stabilitet analyserar Riksbanken den finansiella stabiliteten i Sverige och de risker som i ett sämre läge kan störa stabiliteten.

”Läget vid det senaste räntebeslutet i april var svårbedömt. Å ena sidan, ledde stigande energi- och livsmedelpriser på världsmarknaden och i Sverige till högre inflation. Å andra sidan, började vi se tecken på avmattning i Sverige. Dessa motverkande krafter är fortfarande aktuella idag.” Det säger förste vice riksbankschef Irma Rosenberg i ett tal på Stockholms Handelskammare idag.

Trots debatten om att svensk ekonomi nu börjat kylas av är detaljhandeln fortfarande het. Under sommaren 2008 beräknas detaljhandeln få en tillväxt på 4-5 procent jämfört med förra året. I en enkätundersökning som Svensk Handel låtit göra med över 900 handlare finns också svar på nya trender i årets sommarhandel.

Rörelseresultaten i företagen har förbättrats kraftigt under åren 2002-2006. Även nettoomsättning, förädlingsvärde och nettoinvesteringar har ökat kraftigt enligt Företagens ekonomi som publiceras idag. Företagens ekonomi är den enda undersökning som bygger på bokslut från näringslivets samtliga 870 000 aktiva företag i Sverige.