Samhällsekonomi

Här presenteras finansnyheter om samhällsekonomi. Dessa nyheter rör offentlig ekonomi, privatekonomi och näringsliv när det gäller lagar och regler, skatter, inkomster och tillväxt både nationellt och internationellt.
Företagens metoder för att dölja inköp för privat bruk blir allt mer avancerade. Det visar  en granskning av fåmansföretag som Skatteverket har gjort. Där framgår också att många säljare är omedvetna om att de begår ett brott när de skriver ut en felaktig faktura.

Miljöbilsregistreringarna fortsätter att slå rekord och i maj nåddes det högsta antalet nya miljöbilar någonsin för en enskild månad. Tillsammans med en ökad dieselandel är det här en mycket positiv utveckling ur miljösynpunkt, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden. Registreringarna av miljöbilar ökade under maj med 72% och uppgick till 8 378, det högsta antalet någonsin för en enskild månad. Miljöbilsandelen i maj var 31,9 %. Det kan jämföras med en andel på 16,3 % maj förra året. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 30,0 % jämfört med 14,4 % samma period förra året.

Prishöjningarna har medfört att fler hushåll upplever att de fått en försämrad vardagsekonomi det senaste halvåret. Swedbanks Hushållsbarometer visar även att fler har fått en sämre ekonomi totalt sett. Hushållsindex faller därmed tillbaka under 50 och bryter en flerårig uppåtgående trend. Ålderspensionärer är den grupp där störst andel anser sig ha fått försämringar.

PMI steg till 51,2 i maj från 50,1 i april, vilket innebär att den svenska industrikonjunkturen alltjämt befinner sig i tillväxtzonen om än med liten marginal. Sedan maj förra året har PMI-totalt fallit med 7,7 indexenheter.

Årets budgetöverskott beräknas till 150 miljarder kronor, vilket är 66 miljarder högre än föregående prognos. Åren framöver fortsätter överskotten att vara stora, trots en sämre konjunkturbild. Utgifterna ökar endast svagt, främst med anledning av sjunkande utgifter för statsskuldsräntor och ohälsan. Överskotten bedöms bli stora hela prognosperioden. Av årets överskott består cirka 60 miljarder kronor av engångseffekter, varav försäljningen av Vin & Sprit AB står för 51 miljarder kronor.

Bruttonationalprodukten (BNP) ökade första kvartalet 2008 med 2,2 procent, kalenderkorrigerad, jämfört med motsvarande kvartal 2007. De fasta bruttoinvesteringarna och hushållens konsumtionsutgifter lämnade störst bidrag till utvecklingen. I relation till fjärde kvartalet 2007 ökade BNP med 0,4 procent, säsongrensad, vilket är en svag utveckling jämfört med de senaste åren.

Sverige har i ett internationellt perspektiv en relativt låg andel småföretag, men i synnerhet ett lågt nyföretagande. I den tolfte rapporten till Globaliseringsrådet presenteras helt nya forskningsrön om sambandet mellan inkomstskatter och benägenheten att starta företag baserade på svenska individdata. Resultaten visar att genomsnitts- och marginalinkomstskatten har en robust negativ inverkan på individers benägenhet att starta eget.

Nyföretagandet ökar i Sverige. Under 2007 startades drygt 57 000 nya företag. Det är 20 procent fler företag jämfört med 2006. Antal nya företag som startades av kvinnor under 2007 har ökat med 21 procent jämfört med 2006.* Det här visar den senaste statistiken från Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) och Näringsdepartementet.

Detaljhandelns försäljning ökade i april månad med 6,2 procent, mätt i löpande priser, jämfört med april föregående år. Mätt i volym och med hänsyn tagen till antalet försäljningsdagar uppmättes en ökning på 0,4 procent.