Samhällsekonomi

Här presenteras finansnyheter om samhällsekonomi. Dessa nyheter rör offentlig ekonomi, privatekonomi och näringsliv när det gäller lagar och regler, skatter, inkomster och tillväxt både nationellt och internationellt.

Regeringen gör rätt i att ha stora överskott de närmaste åren. Jobbskatteavdraget och den sänkta a-kassan kan väntas öka sysselsättningen på sikt. Men reformerna av a-kassans finansiering och fastighetsskatten har varit misslyckade. Det skriver Finanspolitiska rådet i sin första rapport.

Försäljningen av persondatorer (PC + Mac) i Sverige under första kvartalet 2008 ökade +10% till 447.375 datorer i jämförelse med motsvarande period föregående år. Ökningen beror främst på en stark ökning inom området Bärbara datorer där ökningen var 33%. För helåret 2008 väntas 2 miljoner datorer säljas motsvarande en ökning med 7% jämfört med år 2007.

Utredningen om ett enklare aktiebolag har i dag överlämnat sitt delbetänkande Aktiekapital i privata aktiebolag (SOU 2008:49) till justitieminister Beatrice Ask. Regeringen gav i oktober 2007 advokaten, jur. dr. Carl Svernlöv i uppdrag att som särskild utredare ta ställning till om kravet på lägsta tillåtna aktiekapital för privata aktiebolag bör sänkas.

Stigande mat- och råvarupriser har pressat upp inflationstakten runt om i världen det senaste året. Samtidigt ökar risken för lågkonjunktur. Kommer inflationen tillbaka som den gjorde på 1970-talet i samband med oljechockerna?

Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, var 3,4 procent i april - samma som i mars. Konsumentpriserna steg i genomsnitt med 0,5 procent från mars till april, vilket de även gjorde under samma period förra året. Årstakten för den underliggande inflationen, enligt måttet KPIX ökade till 2,4 procent i april från 2,3 procent i mars.

Invandringen minskar men är fortfarande historiskt hög. Folkmängden i Sverige var efter första kvartalet i år 9 196 227 personer. Det ger en folkökning med 13 300 personer sedan årsskiftet. Till största delen beror ökningen på att fler personer invandrat än utvandrat med ett invandringsöverskott som följd. Invandringsöverskottet var dock lägre än motsvarande period föregående år.

Den svenska ekonomin fortsatte uppåt i mars enligt den skattade trenden för Aktivitetsindex. Trendvärdet ökade med 0,2 procent jämfört med februari, vilket uppräknat till årstakt är 2,8 procent.

Industriproduktionen ökade med 0,5 procent mellan fjärde kvartalet 2007 och första kvartalet 2008. Jord- och stenvaruindustrin var den bransch som stod för den största procentuella ökningen mellan kvartalen med 5,4 procent. Industriproduktionen minskade med 0,1 procent i mars jämfört med februari. I februari minskade produktionen med 0,3 procent, en nedrevidering med 0,6 procentenheter från förra publiceringen av februari-uppgifterna.

Sex av tio svenska företag med en årsomsättning större än 10 miljoner har en uttalad plan för att minska sin egen klimatpåverkan. Däremot saknas ofta konkreta och mätbara mål - hela 40 procent av gruppen saknar preciserade mål för vad man vill uppnå. Beslutsfattarna tror inte heller att svenska insatser ger några större effekter globalt. Det visar Deloittes undersökning om Europas konkurrenskraft bland beslutsfattare i större svenska företag.