Samhällsekonomi

Här presenteras finansnyheter om samhällsekonomi. Dessa nyheter rör offentlig ekonomi, privatekonomi och näringsliv när det gäller lagar och regler, skatter, inkomster och tillväxt både nationellt och internationellt.

Reglerna om intern styrning och kontroll i staten har skärpts. Om knappt ett år ska statliga myndigheter ha anpassat sin verksamhet till de krav som gäller i näringslivet. En undersökning gjord av revisions- och rådgivningsföretaget KPMG visar att majoriteten av myndigheterna har långt kvar i arbetet med att anpassa verksamheten, trots att reglerna skall vara genomförda om mindre än ett år.

Regeringen ändrar i reglerna om underprisöverlåtelser till och från handelsbolag och i reglerna om nedskrivning och avdrag för värdenedgångar på vissa lageraktier.

Efter Alliansregeringens tillträde har ett viktigt fokus för politiken varit de regler som handlar om skydd för barn. Nu tar regeringen ett nytt steg i arbetet för barns rättigheter genom att föreslå regler som sätter stopp för att föräldrar drar på barn skulder.

Globaliseringen och Sveriges övergång från att vara ett traditionellt industrisamhälle till att bli ett tjänstesamhälle är en stor utmaning för den svenska ekonomin. I en rapport till Globaliseringsrådet hävdar professor Rikard Forslid att den ekonomiska tillväxten kommer att vara beroende av att Sverige har attraktiva industriella kluster som drar till sig högt kompetenta individer och högteknologiska företag. Detta resulterar i ett flertal förslag till förändringar i den ekonomiska politiken.

Regeringen kommer att ge ett extra bidrag på 70 miljoner kronor till FN:s världslivsmedelsorganisation (WFP) för att bidra till att motverka de omedelbara effekterna av de stigande matpriserna.

Regeringen har beslutat om ytterligare åtgärder för att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regler med minst 25 procent till 2010. Ett Regelråd inrättas, nya regler och lagar ska granskas ur förenklingssynpunkt, en handlingsplan skickas till riksdagen och dessutom redovisas 600 konkreta förslag på regelförenklingar.

Alliansregeringen presenterar i 2008 års vårproposition riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. För att möta Sveriges såväl kortsiktiga som långsiktiga utmaningar aviserar regeringen åtgärder som stärker Sveriges tillväxtmöjligheter, varaktigt höjer sysselsättning och BNP samt ger trygghet för framtiden. Förutsättningarna för kunskap i förskola och skola förbättras, välfärden stärks och Sveriges möjligheter att möta klimathotet förbättras.

Regeringen tillför 50 miljoner kronor till biologisk mångfald och 240 miljoner kronor till miljöbilar i tilläggsbudgeten för 2008. Anslaget för biologisk mångfald behålls därmed på tidigare nivå tills det att nya metoder för ett kostnadseffektivare områdesskydd kan genomföras.

Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, ökade till 3,4 procent i mars (3,1 procent i februari). Konsumentpriserna steg i genomsnitt med 0,9 procent från februari till mars. Under motsvarande period föregående år steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,7 procent. Årstakten för den underliggande inflationen, enligt måttet KPIX ökade till 2,3 procent i mars (2,0 procent i februari).