Samhällsekonomi

Här presenteras finansnyheter om samhällsekonomi. Dessa nyheter rör offentlig ekonomi, privatekonomi och näringsliv när det gäller lagar och regler, skatter, inkomster och tillväxt både nationellt och internationellt.
Restaurangernas försäljningsvolym steg med 3,1 procent under oktober, jämfört med samma period förra året. Bäst gick det för kaféer, som ökade med 8,2 procent.

Inköpschefindex (PMI total) steg med 4,0 indexenheter i november. Samtliga ingående delindex, förutom index för lager av inköpt material, gav ett positivt bidrag till månadens inköpschefsindex. Delindex för produktion svarade för det största positiva bidraget och förklarar halva uppgången.

Under november 2013 nyregistrerades 26 235 personbilar, en minskning med 1,9 procent jämfört med november 2012. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Under perioden januari-september i år minskade den svenska exporten med 8 procent och importen med 9 procent jämfört med samma period året innan. Under det tredje kvartalet minskade både exporten och importen med 5 procent.

Sverige är ett relativt sparsamt bebyggt land. Det visar ny statistik om markanvändningen för år 2010. Cirka 1,2 miljoner hektar eller mindre än 3 procent av landytan utgjordes då av bebyggd mark. Två tredjedelar av landytan är skogsbevuxen vilket gör Sverige till ett av Europas skogsrikaste länder.

Sverige tillhörde 2012 de länder i EU med lägst andel långtidsarbetslöshet. Långtidsarbetslösheten i Sverige var i genomsnitt 5 procentenheter lägre för kvinnor än för män under perioden 2001-2012.

Efter flera år av ökande investeringar väntas industriföretagen minska sina volymer. Enligt den senaste investeringsenkäten, insamlad under oktober, planerar företagen att investera 55,9 miljarder under 2013.

Industrins kapacitetsutnyttjande ökade med 0,8 procentenheter under det tredje kvartalet jämfört med det andra kvartalet, i säsongsrensade tal.

Energibranschen står inför stora utmaningar. Gränsen mellan leverantör och användare blir allt mer otydlig och modern el- och värmeproduktion ställer krav på utvecklingen av smarta energisystem.