Under det senaste året har störningar på de finansiella marknaderna hotat den finansiella stabiliteten och gjort det svårt att genomföra penningpolitiken i flera länder. Centralbankerna har bemött den här utvecklingen genom att vidta extraordinära åtgärder i syfte att upprätthålla den finansiella stabiliteten och underlätta för företag och hushåll att få lån.

I denna kommentar tar vi upp de problem som centralbankerna ställts inför under den aktuella finansiella krisen och beskriver de åtgärder som har vidtagits. Centralbankerna har främst försökt underlätta för bankerna att låna ut pengar och förbättra likviditeten på vissa finansiella marknader. Men den konjunkturnedgång som följt i krisens spår har lett till att styrräntan i flera länder hamnat nära noll och inte kunnat sänkas mer. Centralbankerna har då fått vidta andra åtgärder för att få ned räntorna på företagens och hushållens lån.

Vad har centralbankerna gjort åt problemen?
Under krisen har centralbankerna utöver de normala operationerna vidtagit andra mer okonventionella åtgärder. Exempel på sådana är att ge lån på längre löptider till sina motparter, att ge lån i amerikanska dollar, att godkänna ett större antal värdepapper som säkerhet för lån och att utöka kretsen av penningpolitiska motparter. För denna översikt har vi studerat åtgärder som vidtagits av den amerikanska centralbanken Federal Reserve (Fed), Europeiska centralbanken (ECB), Bank of England, Swiss National Bank (SNSNB), Bank of Canada, Bank of Japan och Sveriges riksbank.

Vi delar in centralbankernas extraordinära åtgärder i följande fem kategorier:
1. Utökade möjligheter för bankerna att låna från centralbanken
2. Lån eller direkta köp för att stödja vissa marknader
3. Kvantitativa lättnader
4. Nödkrediter
5. Förändringar av in- och utlåningsfaciliteter

Att man ska dela in åtgärderna i just dessa fem kategorier är inte självklart, men det har den fördelen att gränsdragningen mellan kategorierna blir ganska klar.

Utökade möjligheter för bankerna att låna från centralbanken
Samtliga centralbanker har försökt tillgodose tillgången till krediter på längre löptider genom att genomföra öppna marknadsoperationer (köp av värdepapper med återköpsavtal eller kredit mot säkerhet) med löptider på ett par månader – oftast 3 och 6 månader. Sveriges riksbank lånar regelbundet ut svenska kronor på löptiderna 3 månader (sedan oktober 2008) och 6 månader (sedan februari 2009). Sedan juni 2009 lånar Riksbanken även ut på 12 månader. Bank of Canada och ECB har också nyligen infört utlåning med en löptid på 12 månader.

Alla utom Riksbanken har ingått swapavtal med Fed för att förse sina banker med amerikanska dollar över natten. Samtliga centralbanker har däremot ingått swapavtal med Fed för att kunna förse sina banker med dollar på längre löptider än över natten. Det går till så att man swappar (byter) den egna valutan mot dollar som sedan kan lånas ut. Riksbanken lånar till exempel ut dollar på 3 månader (tidigare även på 1 månad). ECB ingick i oktober 2008 ett swapavtal med SNSNB för att förse euromarknaden med schweiziska franc med en löptid på 1 vecka. Därefter har SNSNB tecknat liknande swapavtal med de polska och ungerska centralbankerna för att förse dessa med schweiziska franc.

Det är utlåningen i amerikanska dollar, tillsammans med lånen i svenska kronor på längre löptid, som har fått Riksbankens balansräkning att svälla från en omslutning på cirka 200 miljarder kronor före krisen till cirka 700 miljarder kronor vid årsskiftet 2008/09 (se diagram 1 för en jämförelse av utvecklingen av centralbankernas totala balansomslutning). Balansräkningarna expanderade kraftigt för de flesta centralbanker när krisen förvärrades efter att Lehman Brothers lämnat konkursansökan i september 2008.

Fed, Bank of England, Bank of Canada och Sveriges riksbank har därutöver vidgat kretsen av penningpolitiska motparter. Riksbanken utökade i oktober 2008 antalet motparter som deltar i de finjusterande transaktionerna samt introducerade nyligen en ny klass av begränsade motparter som ska kunna utnyttja vissa av Riksbankens lånefaciliteter.

Samtliga centralbanker har även breddat mängden av värdepapper som kan användas som säkerhet för krediter från centralbanken. Fed, Bank of England och Bank of Japan lånar dessutom ut likvida värdepapper och tar i stället emot mindre likvida värdepapper som säkerhet. De mer likvida värdepapperen kan sedan användas i repor med andra banker eller med centralbanken för att skaffa likvida betalningsmedel.

Lån eller direkta köp för att stödja vissa marknader
Begreppet ”credit easing” (CE), myntades av den amerikanska centralbankens chef Ben Bernanke. CE innebär att centralbanken försöker få de finansiella marknader som har problem att fungera bättre genom att köpa värdepapper på dessa marknader, alternativt finansiera andras köp av dessa värdepapper.

Fed, Bank of Japan, Bank of England och Riksbanken har försökt mildra de problem som har uppstått på marknaden för företagscertifikat. Fed och Bank of Japan har upprättat program genom vilka de direkt köper företagscertifikat från emittenten. Bank of England köper företagscertifikat både på andrahandsmarknaden och i nyemissioner. Riksbanken har i stället valt en mer indirekt metod. Ett företag som vill emittera certifikat säljer dessa till sin bank och banken kan sedan i sin tur använda certifikaten som säkerhet för kredit från Riksbanken.

Fed stöder även andrahandsmarknaden i certifikat genom att finansiera en banks köp av certifikat från penningmarknadsfonder. Penningmarknadsfonder är precis som banker känsliga för ”rusningar” av investerare som vill ta ut sina pengar. Genom att öka sannolikheten för att det alltid finns någon som är villig att köpa certifikaten minskar den amerikanska centralbanken risken för sådant beteende. Fed köper dessutom direkt vissa bostadsobligationer som garanteras av Federal National Mortgage Association (FNMANMANMA, populärt kallad Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (FHLMC, även kallad Freddie Mac) och Government National Mortgage Association (GNMANMANMA, också kallad Ginnie Mae). Dessutom köper man värdepapper emitterade av Fannie Mae, Freddie Mac samt Federal Home Loan Banks. Syftet är att öka hushållens tillgång till bostadskrediter samt att minska kostnaderna för dessa.

I januari 2009 annonserade Bank of England att de skulle lansera ett program – Asset Purchase Facility – för att köpa företagscertifikat och företagsobligationer för att stödja marknaderna för dessa värdepapper. Programmet finansieras av det brittiska finansdepartementet, som ersätter Bank of England för eventuella förluster. I mars 2009 började Bank of England köpa företagsobligationer på andrahandsmarknaden. Syftet med programmet är att underlätta handeln med obligationerna och därmed reducera likviditetspremierna på marknaden.

ECB, som under lång tid gett stöd endast via bankerna, har gjort ett avsteg från denna princip. Från och med juli 2009 köper ECB säkerställda obligationer direkt på de europeiska marknaderna. Dessa värdepapper ger innehavaren förtur till vissa tillgångar hos emittenten i händelse av en konkurs och anses därför som säkrare än andra obligationer. De regleras dessutom av ett rigoröst regelverk (särskilt i Tyskland som är den största marknaden för ECB:s inköp).

Kvantitativa lättnader
När styrräntorna nyligen började närma sig noll i flera länder började centralbankerna få problem med att bedriva en tillräckligt expansiv penningpolitik – problem som inte var direkt kopplade till problemen i det finansiella systemet. Därför införde några centralbanker kvantitativa lättnader (QE, från engelska ”quantitative easing”). Åtgärden innebär att centralbanken sätter ett operationellt mål för tillväxten i de reserver som bankerna håller på konto hos centralbanken. Det slutliga målet är dock att pressa ned räntorna på de värdepapper man köper, samt på värdepapper som är nära substitut till dessa. Vid QE köper man olika värdepapper med reserver som centralbanken skapar utan någon tanke på att understödja vissa marknader som vid CE.

Från och med den 6 mars 2009 har Bank of Englands program Asset Purchase Facility fått ett delvis annat mål som faller under beteckningen kvantitativa lättnader. Det innebär att köpen nu finansieras via reserver, det vill säga Bank of England krediterar säljarens konto i betalningssystemet som betalning för de värdepapper som köps. Bankens penningpolitiska kommitté röstar från och med mars om nivån inte bara på styrräntan, utan även på volymen värdepapper man ska köpa under en viss period. Bank of Japan är den centralbank som har mest erfarenhet av kvantitativa lättnader, vilka man använde sig av redan under perioden 2001–2006. Nu vidtar man i Japan återigen denna åtgärd. Även Fed har inlett ett program för att köpa statsobligationer med syftet att pressa ned räntorna på längre löptider.

Nödkrediter
Några centralbanker har gett likviditetsstöd till banker och andra finansiella institut som har bedömts vara så viktiga för betalningssystemets stabilitet att man inte velat se dem gå i konkurs. Fed har gett lån till försäkringsbolaget AIAIG och bankkonglomeratet Citigroup, Bank of England till Northern Rock samt Riksbanken till Carnegie Investment Bank AB och Kaupthing Bank Sverige AB. Fed har dessutom ställt upp med finansiering till investmentbanken JP Morgan för köpet av Bear Stearns och SNSNB har finansierat en överföring av tillgångar från banken UBS till ett nyinrättat institut. Till skillnad mot de åtgärder som beskrivits ovan riktar sig dessa så kallade nödkrediter till enskilda finansiella institut på marknaden.

Förändringar av in- och utlåningsfaciliteter
Fed, ECB, Bank of England, Bank of Canada och Riksbanken har minskat avståndet mellan sina in- och utlåningsräntor. Med andra ord har de dragit ihop sina räntekorridorer kring styrräntan. I ECB:s och Bank of Englands fall har man gjort detta för att bättre förankra förväntningarna om den framtida dagslåneräntan.

De övriga centralbankerna har dragit ihop korridoren när styrräntan har närmat sig noll för att undvika att inlåningsräntan ska bli negativ. Fed och Bank of Canada har dessutom satt styrräntan lika med inlåningsräntan, det vill säga den nedre gränsen för räntekorridoren, medan övriga centralbanker har behållit styrräntan i mitten av korridoren. Det finns dock inget som säger att inlåningsräntan inte kan vara negativ. Sveriges riksbank beslutade den 1 juli 2009 att sänka reporäntan till 0,25 procent och bibehålla räntekorridoren på plus/minus 0,50 procent. Därmed hamnade inlåningsräntan på minus 0,25 procent. Eftersom Riksbanken genomför dagliga finjusterande operationer är det endast små belopp som blir kvar och förs över till inlåningsfaciliteten när betalningssystemet stänger för dagen. Den negativa inlåningsräntan ger bankerna incitament att delta i finjusteringen eller att låna ut pengar till varandra om någon skulle ha ett underskott vid slutet av dagen.

Publicerad: 2009-07-28

Källa: www.riksbank.se ; Riksbanken, Peter Seller; Hämtad 30 juli 2009