Swappar är finansiella instrumet som innebär ett byte av kassaflöden mellan två parter på ett underliggande nominellt belopp. Ett swapavtal kan innebära att en part med ett fast kassaflöde vill byta till ett rörligt kassaflöde med en annan part som har ett rörligt kassaflöde och vill byta till ett fast kassaflöde.

En ränteswap är ett exempel på ett swapavtal där en aktör som lånar till fast ränta (ex bunden ränta i 5 år) kan vilja byta ränteflöde med en annan aktör som lånar till rörlig ränta. Anledningen till bytet kan vara att aktörerna har olika kreditvärdighet och därmed olika villkor för fast ränta respektiv rörlig ränta, vilket gör att båda tjänar på att göra ett byte av räntebetalningar istället för att teckna sig direkt för lån till fast respektive rörlig ränta.

Flera anledningar till att använda swappar kan när det gäller ränteswap vara att:
 • uppnå förändrade räntebindningstider
 • omfördela räntestrukturen i balansräkningen
 • företag förväntar sig sjunkande eller stigande räntor
 • företag vill matcha ränteflöden mellan tillgångar och skulder
 • företag önska fast ränta för planeringsändamål
 • företag vill byta valutaexponering för räntebetalningarna


 • Om två aktörer ingår ett swapavtal när det gäller ränta så kan det gå till på följande sätt. En aktör (Kap AB) som har ett lån med fast ränta vill byta till att betala rörlig ränta då denne förväntar sig sjunkande räntor. Ett swapavtal ingås med en annan aktör (Konk AB) som har rörlig ränta. Kap AB som har lån till fast ränta betalar fast ränta på sitt lån till banken och erhåller en fast räntebetalning från Konk AB enligt swapavtal. Konk AB som har lån till rörlig ränta betalar rörlig ränta på sitt lån till banken och erhåller rörlig ränta från Kap AB enligt den ränteswap som båda aktörerna ingått. Detta swapavtal innebär alltså att aktörerna har bytt rörligt och fast kassaflöde mellan varandra.

  För swappar agerar banker marketmakers vilket innebär att företag som vill ingå swapavtal kan vända sig till banken och ha banken som motpart i ett swapavtal. För ränteswappar finns det en standardiserad marknad för att handeln med dessa instrument skall underlättas.

  Källa: Swappar på aktiesite.se; Aktiesite.se