Köp HMSHMS redovisade en kraftfull vinsttillväxt under det första halvåret år 2008 då resultatet efter skatt för halvåret ökade till 23,3 MSEK motsvarande en ökning på cirka 45% jämfört med samma period föregående år. Nettoomsättningen ökade inte lika kraftigt och omsättningstillväxten översteg inte det finansiella målet om en omsättningstillväxt på 20% då omsättningen ökade med cirka 16% under halvåret till 157 MSEK jämfört med samma period föregående år. Orderingången ökade med 22,5% till 164,5 MSEK under det första halvåret år 2008.

Under första halvåret år 2008 förstärktes bruttomarginalen till cirka 52,8% och rörelsemarginalen uppgick till 23,3% vilket var bättre jämfört med det finansiella målet om en rörelsemarginal på 20%. Bruttomarginalen stärktes genom att Anybus NP30 som är ett nytt nätverkschips integrerats i en större andel av företagets produkter.

HMS visar styrka genom att växa med cirka 20% per år under lönsamhet utan att ha behövt öka upplåningen. De långfristiga skulderna har minskat under år 2008 till cirka 117 MSEK jämfört med både slutet av år 2007 och 2006. De finansiella kostnaderna har dock dubblats under år 2007 och 2008 jämfört med år 2006 vilket främst beror på en ökad räntenivå.

Under år 2007 slutfördes en långsiktig satsning som syftar till att förstärka försäljnings- och marknadsorganisationen och att förbättra lönsamheten. Under åren mellan 2005 och 2007 etablerades två försäljningskontor i Italien och Frankrike och dessutom anställdes 55 personer som främst utgjorde försäljningspersonal. HMS bytte också lokaler för den svenska verksamheten under år 2007 och lanserade en ny produktplattform.

Nicholas Hassbjer (VD) menar att HMS är rätt positionerat för att attrahera krävande kunder när det gäller industriell kommunikation och att deras portfölj med "design-wins" har ökat. HMS övergripande mål om en försäljningstillväxt och rörelsemarginal om 20% är oförändrade.

Prognos, analys och värdering
HMS är ett tillväxtföretag med en målsättning om att öka försäljningen med 20% per år och har under perioden mellan 1997 och 2006 haft en real omsättningstillväxt om cirka 30% per år. Den totala marknaden för HMS produkter uppskattades år 2007 uppgå till 7,5 MDRSEK och växa med 15% per år fram till 2010.

Den totala marknaden för HMS skulle därmed uppgå till cirka 11,4 MDRSEK under år 2010. Om HMS i genomsnitt ökar sin omsättning med 20% per år fram till år 2017 och den totala marknaden stannar vid 11,4 MDRSEK skulle HMS under år 2017 ha en marknadsandel om cirka 14,82% (1,689/11,4), år 2010 skulle marknadsandelen vara cirka 4,14% (0,472/11,4). Ericsson uppskattas ha en marknadsandel på cirka 40% år 2008 när det gäller gsm- och 3g-nät varför det inte är omöjligt för HMS att växa med 20% i omsättning per år fram till år 2017 då HMS har konkurrensfördelar i sina produkter jämfört med konkurrenterna.

Vi räknar därför med att omsättningen i HMS växer med 20% per år från år 2008 fram till år 2017 och att omsättningen under år 2017 därmed uppgår till cirka 1,689 MDRSEK.

Bruttomarginalen i HMS har under åren 2007, 2006 och 2005 överstigit 50% vi anser att det är rimligt att anta en bruttomarginal om 50% under prognosperioden. Ericsson som är ett moget telekomföretag hade under perioden 1983 och 2007 en bruttomarginal som pendlade mellan 40% och 50%, dock närmare 40% speciellt under senare år. I telekomsektorn är det vanligt med en hög bruttomarginal då de största kostnaderna kommer av personal, maskiner och forskning och därmed inte från material.

Under år 2007 uppgick försäljningskostnaderna till 15,72%, administrationskostnaderna till 5,38%, forskningskostnaderna till 9,54% och övriga rörelsekostnader till 1,67% av nettoomsättningen. Ericsson hade under år 2007 försäljnings- och administrationskostnader som uppgick till 12,35% (cirka 20% för HMS) av nettoomsättningen och forskningskostnader som uppgick till cirka 15,36% av nettoomsättningen.

Då företagsledningen har som målsättning att rörelsemarginalen skall uppgå till 20% och de upplever denna rörelsemarginal som rimlig i genomsnitt så antar vi att rörelsekostnaderna uppgår till de historiska nivåer som gällt under år 2005 till 2007. Vi antar att rörelsekostnadernas andel i förhållande till nettoomsättningen ser ut på följande vis under prognosperioden, försäljningskostnaderna 15%, administrationskostnaderna 5%, FoU-kostnaderna 9% och övriga rörelsekostnader 1,37%. Detta ger en rörelsemarginal om 19,14% under prognosperioden.

De finansiella intäkterna väntas vara 600 TSEK under år 2008, mittemellan de finansiella intäkterna under år 2006 och 2007, och öka med 1% per år. De finansiella kostnaderna väntas uppgå till 8 MSEK under år 2008 och väntas sedan vara oförändrade under prognosperioden då HMS räknar med att kunna finansiera framtida investeringar med egna medel och/eller nuvarande tillgänglig upplåning. Detta innebär också att vi inte förväntar oss att antalet aktier behöver öka för att kunna finansiera den tillväxt som väntas ske i HMS.

Soliditeten i HMS är per den 31 december år 2008 52% och vi bedömer att 30 MSEK av föregående års vinst före skatt om cirka 41,7 MSEK är utdelningsbart till aktieägarna varför detta värde om 30 MSEK (21,6 MSEK efter skatt) läggs till i företagsvärderingen.

Efter prognosperiodens slut räknar vi med en real geometrisk vinsttillväxt i oändligheten om 4% per år, vilket är rimligt för ett tillväxtföretag i och med att Ericsson under perioden mellan 1961 och 2006 haft en real geometrisk omsättningstillväxt om 6,29% per år.

Avkastningskravet som är nominellt under den tioåriga prognosperioden baseras på en riskfri ränta om 4,400% vilket utgör räntenivån i juli år 2008, ett betavärde om 1,5 och en riskpremie för aktiemarknaden om 4%. Det reala avkastningskravet som används vid beräkning av residualvärdet baseras på en realränta om 2% och i övrigt samma förutsättningar som för det nominella avkastningskravet.

Riktkurser
2008-12-31: 178,22 SEK
2009-12-31: 190,87 SEK

Nyckeltal
Kurs vid analystillfälle, 2008-07-31: 71,50 SEK
Vinst per aktie, 2007: 2,65 SEK
P/E-tal, 2008-07-31: 26,98
Vinst per aktie, 2014: 11,78 SEK
P/E-tal 2014 vid kurs 72 SEK: 6
Väntad real oändlig vinsttillväxt per år: 7,40% (((71,50*11,11%)-2,65)/71,50)
Avkastningsvärde, utan vinsttillväxt: 23,85 SEK (2,65/11,11%)
Eget kapital per aktie, 2007: 17,05 SEK

Marknad
Den totala marknaden för HMS Networks produkter i hela världen är uppskattad till 7,5 Miljarder år 2007. Den totala marknaden för kommunikationslösningar till industriella nätverk och "Gateways" uppskattas växa med 15% per under perioden 2007 till 2010.

Finansiella mål
HMS Networks har som finansiella mål att ha en genomsnittlig försäljningstillväxt om 20% per år och en rörelsemarginal som överstiger 20%. HMS Networks förväntar sig att växa snabbare än hela marknaden av tre orsaker. HMS förväntar sig att företag som själva utvecklat kommunikationslösningar kommer att byta till kommunikationslösningar från externa leverantörer. HMS anser sig kunna ha en stark försäljningstillväxt och tillväxt i marknadsandelar när det gäller "Gateways" eftersom det här är ett relativt nytt område för företaget. HMS väntar sig också kunna ta marknadsandelar från mindre aktörer tack vare att HMS ser sig ha konkurrensfördelar jämfört med dessa.

Omsättning
HMS Networks har från och med år 1997 till år 2006 ökat sin omsättning från cirka 19 MSEK till 227 MSEK. Det här motsvarar en real geometrisk tillväxt om 30,11% per år. Under samma period hade vi en real geometrisk BNP-tillväxt om 3,16% per år. HMS Networks befinner sig därför i tillväxtfasen av sin livscykel.

HMS försäljningsutveckling
Källa: http://investors.hms.se/extra/pod/?id=28&module_instance=1&action=pod_show&lang=en&navid=28; 2007-12-18

Finansiering
HMS räknar med att kunna finansiera framtida investeringar med egna medel och/eller nuvarande tillgänglig upplåning.

Om företaget
HMS Networks grundades år 1988 av Nicolas Hassbjer. HMS Networks utvecklar, tillverkar och marknadsför kommunikationslösningar som används inom industrin för att sammankoppla maskiner med industriella nätverk och för att sammankoppla industriella nätverk med varandra.
Företagets produkter som går under varumärket "Anybus" är världsledande inom segmentet för kommunikation i industriella nätverk.

Värdering gjord: 2008-07-31