Köp MorphicMorphic som är en världsledande leverantör av energisystem för omvandling och utnyttjande av förnybar energi avser att göra kraftfulla satsningar inom koncernens kärnverksamheter under de år som följer efter år 2007. Dessa satsningar görs för att uppnå målet om en total omsättning på 10 miljarder kronor år 2012 under lönsamhet. Kärnverksamheten utgörs av bränslecellskomponenter, vindkraft och energisystem.

Marknadspotentialen för bränsleceller anses vara mycket stor då de har en överlägens energieffektivitet, lång livslängd och nästintill obefintlig miljöpåverkan. Bränsleceller har börjat användas i bilar och mp3-spelare bland annat. Bränsleceller är energiomvandlare som gör det möjligt att omvandla vätgas och andra energibärare till elektricitet och värme.

Marknaden för vindkraft anses även den ha stor potential då energimyndigheten i Sverige räknar med att vindkraften kommer att producera 30 TWh vindel i Sverige år 2020, år 2007 producerade svenska vindkraftverk 1,435 TWh el vilket motsvarade 1% av Sveriges totala elproduktion.

Energisystem kan användas på marknader där det saknas infrastruktur för elproduktion och distribution och köpare utgörs av serviceanläggningar, tjänsteföretag, jordbruk, industrier och privatpersoner. Energisystem används för att omvandla, lagra och använda förnybar energi.

Under år 2008 har Morphic erhållit en order på tio 3 MW vindkraftverk till Skellefteå Kraft och den samlade orderboken efter denna order uppgick till 1 miljard kronor. Morphic har även genomfört en riktad nyemission som tillfört bolaget 132 MSEK före emissionskostnader och förvärvat 80% av norska vindturbinstillverkaren ScanWind AS.

Företaget har under år 2008 vidare inlett samarbete med Vattenfall och Kenersys GmbH och genom en extra bolagsstämma beslutat om en nyemission av aktier för att finansiera fortsatt expansion. På årsstämman den 20 oktober år 2008 föreslås det även beslutas om att lägga om räkenskapsåret till kalenderår från att tidigare haft brutet räkenskapsår mellan 1 maj och 30 april.

Prognoser, analys och värdering
Vi antar att räkenskapsåret läggs om till kalenderår under år 2008 och bedömer att omsättningen kommer att uppgå till 400 MSEK under helåret 2008 vilket är lite högre än den omsättning om 357 MSEK som presterades under det brutna räkenskapsår som avslutades den 30 april. Morphics aggressiva strategi om en omsättning på 10 miljarder kronor år 2012 innebär en årlig omsättningstillväxt om cirka 124% utifrån 400 MSEK fram till år 2012. Omsättningstillväxten efter år 2012 väntas minska till 20% under åren 2013 och 2014 för att därefter uppgå till 10% under åren 2015 till 2017.

Bruttomarginalen i Morphic har under de senaste två åren legat på cirka 30%, för räkenskapsåret 07/08 var bruttomarginalen 29,14% och räkenskapsåret 06/07 var bruttomarginalen 32,09%. ABB som är ett annat industriföretag hade under åren 2007 och 2006 också en bruttomarginal på cirka 30% varför vi bedömer att en bruttomarginal om 30% är rimlig för Morphic.

Övriga externa kostnader och personalkostnaderna i Morphic uppgick till cirka 27% (54,76% tillsammans) var av nettoomsättningen under räkenskapsåret 07/08 och avskrivningarna motsvarade cirka 8% av nettoomsättningen. Med tanke på Morphics aggressiva strategi antar vi att ungefär dessa nivåer kommer att bestå under helåret 2008 för att sedan successivt minska till en normal nivå för branschen vid år 2015 och att bolaget visar vinst först år 2013. År 2014 kommer övriga externa kostnader motsvara 7%, personalkostnaderna 14% och avskrivningarna 2,5% av nettoomsättningen. Detta kommer att ge en rörelsemarginal år 2014 om 8% när övriga intäkter lagts till och minoritetens andel dragits ifrån.

Elektronikgruppens förhållande mellan kostnader och nettoomsättning under år 2007 var 9% för externa kostnader, 16% för personalkostnader och 2,4% för avskrivningar, under år 2006 var motsvarande siffror 7,8% för externa kostnader, 14,8% för personalkostnader och 2,4% för avskrivningar. Elektronikgruppen sysslar dock med legotillverkning och är bland annat underleverantör till Ericsson vilket pressar deras marginaler. Större likheter kan finnas med ABB som under år 2007 hade rörelsekostnader exklusive inköp om 17% av nettoomsättningen och under år 2006 var motsvarande förhållande 18,6%. Rörelsemarginalen i ABB uppgick till 13,8% under år 2007 och till 11% under år 2006.

De finansiella intäkterna och kostnader väntas förhålla sig till nettoomsättningen med 2% för finansiella intäkter och med 1% för finansiella kostnader. Finansieringsbehovet väntas främst ske med hjälp av medel från aktieägarna och de finansiella intäkterna och kostnaderna väntas främst bero på försenade betalningar från kunder och försenade betalningar till leverantörer.

Antalet aktier väntas öka med ytterligare 164 miljoner till cirka 328 miljoner aktier under prognosperioden. Vid utgången av räkenskapsåret 07/08 uppgick antalet aktier till cirka 164 miljoner i Morphic. Dessa nyemissioner krävs för att täcka det resultatmässiga underskott om 1502 MSEK som uppstår från år 2009 fram till och med år 2012. Med en genomsnittlig teckningskurs om 13 SEK skulle dessa nyemissioner inbringa cirka 2132 MSEK. Morphic har dessutom ett personaloptionsprogram om cirka 3,5 miljoner aktier vid full teckning till kursen 15,10 SEK som går ut i oktober år 2009.

Efter prognosperiodens slut räknar vi med en real geometrisk vinsttillväxt i oändligheten om 4% per år, vilket är rimligt för ett tillväxtföretag i och med att Ericsson under perioden mellan 1961 och 2006 haft en real geometrisk omsättningstillväxt om 6,29% per år.

Avkastningskravet som är nominellt under den tioåriga prognosperioden baseras på en riskfri ränta om 4,400% vilket utgör räntenivån i juli år 2008, ett betavärde om 2 och en riskpremie för aktiemarknaden om 4%. Det reala avkastningskravet som används vid beräkning av residualvärdet baseras på en realränta om 2% och i övrigt samma förutsättningar som för det nominella avkastningskravet.

Riktkurser
2008-12-31: 15,53 SEK
2009-12-31: 17,46 SEK

Nyckeltal
Kurs vid analystillfället, 2008-07-29: 9 SEK
Eget kapital per aktie, 07/08: 3,71 SEK
Vinst per aktie, 2014: 2,85 SEK
P/E-tal vid kurs 9 SEK år 2014: 3,16

Om Morphic
Morphic Technologies är en koncern som erbjuder världsledande energisystem för omvandling och utnyttjande av förnybar energi. I bolaget förenas unik kompetens inom systemutveckling, bränsleceller och andra teknologier för förnybar energi med ledande produktionsteknik.
Morphic Technologies grundades 1999 i industri- och verkstadstäta Karlskoga. Bakom grundandet stod Peter Enå, med erfarenheter från bl a SKF, och Kurt Dahlberg, med erfarenhet från Bofors.

Morphics affärsidé är att utveckla och marknadsföra energisystem för produktion av el och vätgas samt resurssnål produktionsteknik för effektiv komponenttillverkning.
Visionen är att utvecklas till en världsledande aktör inom energisystem och produktionsteknik som driver utvecklingen mot ett miljömässigt hållbart samhälle.

Morphic är en svensk koncern som strävar efter att bli ledande inom konkurrenskraftiga, miljövänliga energisystem. I bolaget förenas ledande kompetens inom bränsleceller, vind- och vattenkraft med unik produktionsteknik.

Värdering gjord: 2008-07-29