Den svenska börsen har värderats upp under april år 2008 jämfört med mars månad men är fortfarande undervärderad och har en historiskt låg värdering. Dagens värdering av börsen är i nivå med den värdering som gällde i december år 1994 strax innan börsen började stiga kraftigt.

Under april år 2008 förväntas fortfarande en negativ oändlig real tillväxt i vinster för börsens 30 största företag. I april år 2008 ligger förväntningarna på en oändlig real tillväxt om -1,43% vilket dock är högre jämfört med förväntningarna för mars år 2008 om -1,76%.

Sedan undersökningens början i oktober 1994 så har en negativ oändlig real vinsttillväxt endast förväntats under 26 månader utav 163 månader, dessa perioder var under slutet av 1994 till i början av år 1996 och sedan slutet av år 2007 fram till nu.

Börsens värdering april 2008
Källa: Reuters Ecowin

En uppvärdering av börsen till den nivå som gäller för den historiska reala geometriska BNP-tillväxten om 2,8% skulle ge en indexnotering för OMXS30-Index på 1920 (85,83/(7,27%-2,8%)) i april år 2008. Detta skulle motsvara en uppgång om 94,73% från den indexnotering om 986,06 som gällde i slutet av april år 2008.

I april år 2008 uppgår P/E-talet för OMXS30-Index till 11,47 vilket är lite högre jämfört med månaden innan då P/E-talet uppgick till 11,41. Det räntemotiverade P/E-talet utan riskpremie uppgick under april år 2008 till 24,61 och det räntemotiverade P/E-talet med en riskpremie om 4% uppgick till 12,40. P/E-talet för OMXS30-Index understiger därmed båda måtten för räntemotiverat P/E-tal under april år 2008.

P/E-tal april 2008
Källa: Reuters Ecowin

Om undersökningen
I den här undersökningen om börsens värdering görs en beräkning av förväntad real oändlig vinsttillväxt månad för månad med jämförelse mot historisk geometrisk real BNP-tillväxt. Förväntad real oändlig vinsttillväxt beräknas utifrån indexnoteringar för OMXS30-Index, 12 månaders rullande värde för vinst och ett realt avkastningskrav.

Som representant för den svenska börsen används OMXS30-Index för prisavkastning (utdelning är exkluderat), detta index inkluderar de 30 största börsnoterade företagen på den svenska aktiemarknaden.

Ytterligare data som har samlats in för undersökningen utgörs av 12 månaders rullande värde för vinst per aktie för OMXS30-Index, konsumentprisindex (KPI), räntenoteringar (10-åriga statsobligationer) och indexnoteringar för affärsvärldens generalindex (AFGX).

Indexnoteringarna för OMXS30-Index och vinst per aktie för OMXS30-Index har rensats för inflation för att vi skall kunna göra en rättvis bedömning bakåt i tiden, det avkastningskrav som används är också realt.

Avkastningskravet baseras på den gällande marknadsräntan för 10-åriga statsobligationer med avdrag för en inflationstakt plus en riskpremie för aktiemarknaden multiplicerat med betavärdet för OMX30S-Index gentemot affärsvärldens generalindex.

Avkastningskrav
Ränta, 10 år: 4,199%
Inflationstakt: 2,000%
Realränta: 2,199%
Aktiemarknadens riskpremie: 4,8%
Betavärde: 1,057

Motivet för att använda en inflationstakt om 2% är att detta är riksbankens inflationsmål och därmed den inflationstakt som kan förväntas i genomsnitt framöver. Den genomsnittliga inflationstakten under perioden mellan 1983 och 2007 var 3,58% men under perioden mellan 1992 och 2007 var den genomsnittliga inflationstakten 1,55%. Den genomsnittliga realräntan under perioden mellan 1983 och 2007 var 3,81% men har från och med år 2001 inte överstigit 2%. Riskpremien för ränteplaceringar har tidigare varit väldigt hög i Sverige under 1980-talet och i början av 1990-talet då den svenska finanskrisen uppstod. Då Sverige hade en fast växelkurs fram till 1992, hög inflation och en stor offentlig sektor i förhållande till BNP krävde investerarna en hög riskpremie för ränteplaceringar vilket gav en väldigt hög realränta. I dagsläget finns det dock ingen anledning till att förvänta sig en riskpremie för realränta i den magnitud som gällt historiskt.

Den riskpremie för aktiemarknaden som används vid beräkning av avkastningskravet baseras på den historiska geometriska riskpremien för den svenska aktiemarknaden enligt en undersökning gjord av Dimson mfl (2003).

Börsen anses vara undervärderad när den reala förväntade oändliga vinsttillväxten för OMXS30-Index understiger den historiska geometriska reala tillväxten i BNP och börsen anses vara övervärderad när den reala förväntade oändliga vinsttillväxten för OMXS30-Index överstiger den historiska geometriska reala tillväxten i BNP. Den historiska geometriska reala tillväxten i BNP är 2,8% för perioden mellan år 1950 och år 2006.