Under oktober år 2009 steg OMXS30-Prisindex med 5,34 % till 944,67 och affärsvärldens generalindex steg med 4,76 % till 283,46 jämfört med september månads slutnoteringar. Vinsterna för de 30 största företagen på stockholmsbörsen ökade med 10,26 % jämfört med september år 2009. P/E-talet för OMXS30-Index uppgick till 15,11 och direktavkastningen för OMX30-bolagen var 3,29 % i oktober 2009. Börsens värdering minskade under oktober år 2009 när det gäller vinstförväntningarna, direktavkastningen och P/E-talet.

Förväntad vinsttillväxt
Den förväntade reala oändliga vinsttillväxten i årstakt under oktober år 2009 uppgick till 0,37 % för börsens 30 största företag. Förväntningarna i real oändlig vinsttillväxt är lägre jämfört med förväntningarna i september år 2009 då förväntningarna låg på 0,66 % för börsens 30 största företag. Förväntningarna för vinsttillväxt är positiva sedan juni år 2009 från att under en längre period tidigare varit negativa.

Det vita markerade området i nedanstående diagram motsvarar plus och minus en standardavvikelse från medelvärdet 0,73 %, vilket motsvarar cirka 68,2% av alla observationer.

Börsens värdering
Källa: Reuters Ecowin

En rimlig värdering av den Svenska börsen skulle innebära att förväntningarna för oändlig real vinsttillväxt motsvarade den historiska reala geometriska BNP-tillväxten om 2,8% per år. Under perioden mellan oktober 1994 och oktober 2009 var den årliga geometriska vinsttillväxten för de 30 största företagen på stockholmsbörsen cirka 6,94 %. En värdering av börsen till den nivå som gäller för den historiska reala geometriska BNP-tillväxten om 2,8% skulle ge en indexnotering för OMXS30-Index på cirka 1495,95 (62,53/(6,98%-2,8%)) i oktober år 2009. Detta skulle motsvara en uppgång om cirka 58,36 % från den indexnotering om 944,67 som gällde i slutet av oktober år 2009.

En värdering av börsen till den nivå som gäller för den genomsnittligt förväntade vinstillväxten under undersökningsperioden om 0,73 % skulle ge en indexnotering för OMXS30-Index på cirka 1000,49 (62,53/(6,98%-0,73%)) i oktober år 2009. Detta skulle motsvara en uppgång om cirka 5,90 % från den indexnotering om 944,67 som gällde i slutet av oktober år 2009.

OMXS30-Index och vinsten
Det senaste vinstfallet avseende OMXS30-bolagen startade i juni år 2008 och den senaste vinsttoppen uppnåddes i maj år 2008 efter en tid av oförändrad vinsttillväxt. I juli 2009 började vinsterna för OMXS30-bolagen att öka igen och i oktober år 2009 steg vinstnivån för OMXS30-bolagen med 10,26 % jämfört med september år 2009. Totalt sedan vinstoppen i maj 2008 har vinsterna fallit med 29,23 % per den sista oktober år 2009. OMXS30-Index har sedan 1994 utvecklats bättre än vinsttillväxten för OMX30-bolagen med en följsam utveckling mellan index och vinster från och med mars år 2003 till januari 2008 där OMXS30-Index faller under vinsttillväxten. I april år 2009 skar OMXS30-Index igenom indexet för vinster underifrån.

OMXS30 Index och EPS
Källa: Reuters Ecowin

Med nuvarande värdering för OMXS30-Index, oktober 2009, kan vinsten för de 30 största företagen på Stockholmsbörsen falla ned till cirka 39,48 (944,67*(6,98%-2,8%)) från nuvarande nivå om 62,53 utan att börsen blir övervärderad. Det här motsvarar ett vinstfall om cirka 36,86 % (1-(39,48/ 62,53)) från nuvarande nivå och ett vinstfall om cirka 55,31 % (1-(39,48/88,35)) från vinsttoppen i maj 2008. Det allra största vinstfallet under undersökningsperioden är det vinstfall som inträfffade mellan maj 2008 och juni 2009 då vinsterna föll med cirka 38,05 %. Det näst största vinstfallet under undersökningsperioden inträffade mellan januari 2001 och november år 2002 då vinsterna för de 30 största företagen föll med cirka 34,11 % (1-(126,13/191,42)) innan vinsterna började öka igen.

Börsens P/E-tal
I oktober år 2009 uppgår P/E-talet för OMXS30-Index till 15,11 vilket är lägre jämfört med månaden innan, september 2009, då P/E-talet uppgick till 15,81. Det räntemotiverade P/E-talet utan riskpremie uppgick under oktober år 2009 till 30,68 och det räntemotiverade P/E-talet med en riskpremie om 4% uppgick till 13,78. En lägre ränta under oktober år 2009 jämfört med september år 2009 har ökat de räntemotiverade P/E-talen. P/E-talet för OMXS30-Index understiger det räntemotiverade P/E-talet utan riskpremie men är högre än det räntemotiverade P/E-talet med riskpremie under oktober år 2009.

PE-tal för börsen
Källa: Reuters Ecowin

Börsens direktavkastning
Direktavkastningen för OMX30-bolagen uppgick till 3,29 % i oktober 2009, vilket är en ökning jämfört med direktavkastningen i september år 2009 om 3,18 %. Direktavkastningen beräknas som OMX30-bolagens årliga utdelning i förhållande till OMX30-bolagens aktiekurs. Vinsten för OMX30-bolagen i förhållande till OMX30-index var cirka 6,62 % (62,53/944,67) under oktober år 2009.

Direktavkastning för börsen
Källa: Reuters Ecowin

Publicerad: 2009-11-21

Om undersökningen
I den här undersökningen om börsens värdering görs en beräkning av förväntad real oändlig vinsttillväxt månad för månad med jämförelse mot historisk geometrisk real BNP-tillväxt. Förväntad real oändlig vinsttillväxt beräknas utifrån indexnoteringar för OMXS30-Index, 12 månaders rullande värde för vinst och ett realt avkastningskrav.

Som representant för den svenska börsen används OMXS30-Index för prisavkastning (utdelning är exkluderat), detta index inkluderar de 30 största börsnoterade företagen på den svenska aktiemarknaden.
Ytterligare data som har samlats in för undersökningen utgörs av 12 månaders rullande värde för vinst per aktie för OMXS30-Index, konsumentprisindex (KPI), räntenoteringar (10-åriga statsobligationer) och indexnoteringar för affärsvärldens generalindex (AFGX).

Indexnoteringarna för OMXS30-Index och vinst per aktie för OMXS30-Index har rensats för inflation för att vi skall kunna göra en rättvis bedömning bakåt i tiden, det avkastningskrav som används är också realt. Tidserierna som används i undersökningen läggs in på nytt vid varje månads undersökning om det visar sig att det har skett några justeringar i dessa tillbaka i tiden.

Avkastningskravet baseras på den gällande marknadsräntan för 10-åriga statsobligationer med avdrag för en inflationstakt plus en riskpremie för aktiemarknaden multiplicerat med betavärdet för OMX30S-Index gentemot affärsvärldens generalindex.

Avkastningskrav
Ränta, 10 år: 3,270 %
Inflationstakt: 1,270 %
Realränta: 2,000 %
Aktiemarknadens riskpremie: 4,8%
Betavärde: 1,0385

I det beräknade avkastningskravet använder vi oss av en realränta på 2% då det är en rimlig måttstock på den realränta som kan förväntas i genomsnitt över en längre tid. Denna realränta motsvarar den reala riskfria räntan och vi intar en försiktig position genom att använda denna realränta då realräntan har understigit 2% i genomsnitt sedan år 2001. Under juli år 2008 är den verkliga realräntan väldigt låg, nästintill 0% för 10-åriga statsobligationer mot inflationstakten i juni 2008. Med en antagen realränta om 2% får vi en stor stabilitet i vår värdering av den svenska börsen då värderingen inte påverkas kortsiktigt av svängningar i realränta. Den genomsnittliga inflationstakten under perioden mellan 1983 och 2007 var 3,58% men under perioden mellan 1992 och 2007 var den genomsnittliga inflationstakten 1,55%. Den genomsnittliga realräntan under perioden mellan 1983 och 2007 var 3,81% men har från och med år 2001 inte överstigit 2%. Riskpremien för ränteplaceringar har tidigare varit väldigt hög i Sverige under 1980-talet och i början av 1990-talet då den svenska finanskrisen uppstod. Då Sverige hade en fast växelkurs fram till 1992, hög inflation och en stor offentlig sektor i förhållande till BNP krävde investerarna en hög riskpremie för ränteplaceringar vilket gav en väldigt hög realränta. I dagsläget finns det dock ingen anledning till att förvänta sig en riskpremie för realränta i den magnitud som gällt historiskt.

Den riskpremie för aktiemarknaden som används vid beräkning av avkastningskravet baseras på den historiska geometriska riskpremien för den svenska aktiemarknaden enligt en undersökning gjord av Dimson mfl (2003)

Börsen anses vara undervärderad när den reala förväntade oändliga vinsttillväxten för OMXS30-Index understiger den historiska geometriska reala tillväxten i BNP och börsen anses vara övervärderad när den reala förväntade oändliga vinsttillväxten för OMXS30-Index överstiger den historiska geometriska reala tillväxten i BNP. Den historiska geometriska reala tillväxten i BNP är 2,8% för perioden mellan år 1950 och år 2006.