Marknadens riskpremie är den extra avkastning som ges på aktiemarknaden jämfört med den riskfria räntan. Marknadens riskpremie används för att uppskatta avkastningskravet för hela aktiemarknaden och för enskilda aktier. Vi kommer i den här undersökningen att uppskatta den svenska aktiemarknadens riskpremie genom att studera tidserier av aktieindexutveckling och ränta.

Vi har tidserier för ränta och aktieindex som innefattar åren 1987 till och med år 2006. För aktieindex använder vi oss av Affärsvärldens generalindex (Totalavkastning vilket innebär att utdelning inkluderas) och för ränta använder vi oss av genomsnittsnoteringar för 10-åriga statsobligationer. Båda dessa tidserier har rensats för inflation och vi genomför därför beräkningar på realt aktieindex och real ränta. Under perioden 1986 till och med år 2006 så har Affärsvärldens generalindex stigit med 667%, ett geometriskt årsgenomsnitt om 9,952%. De 10 åriga statsobligationerna har under samma period gett en avkastning om 151%, ett årsgenomsnitt om 2,070%. Aktiemarknadens riskpremie i vår undersökning är därför 7,882%.

Enligt en undersökning som har genomförts av Dimson mfl (2003) så dras slutsatsen att en geometriskt årlig riskpremie för aktiemarknaden om 3% på de största aktiemarknaderna i världen bör gälla i framtiden. Dimson mfl (2003) har genomfört en studie av aktiemarknadens riskpremie i 16 länder och över 103 år.

Aktiemarknadens riskpremie
Källa: Dimson Elroy, Marsh Paul, Staunton Mike; “Global Evidence on the Equity Risk
Premium”; Journal of applied corporate finance;Fall 2003;volume 15:4

Genomsnittet för aktiemarknadens geometriska riskpremie enligt Dimsons mfl (2003) undersökning uppgår till 3,8% när jämförelse görs mot obligationer där standardavvikelsen i genomsnitt uppgår till 21,6. Dimson mfl (2003) menar att vi i framtiden kan förvänta oss en lägre volatilitet på aktiemarknaden jämfört med hur det har varit historiskt och har därför antagit en lägre riskpremie jämfört med vad som gällt historiskt samt att en stor undervärdering av aktiemarknaden historiskt gjort att aktiemarknaden har utvecklats bättre än vad den borde.

Vi har alltid använt oss av en riskpremie för aktiemarknaden på  4,00% och vi tycker att detta är rimligt i ett globalt perspektiv . Enligt Dimsons (2003) undersökning så uppgår aktiemarknadens riskpremie i Sverige till 4,8% med en standardavvikelse på 22,5. Vår lilla undersökning som enbart omfattar 20 år gav en uppskattning av den svenska aktiemarknadens riskpremie till 7,882% vilket är betydligt högre än uppskattningen i Dimsons (2003) undersökning. Aktiemarknadens riskpremie används för att beräkna avkastningskrav för enskilda aktier.

Undersökningen genomförd: 2007-12-12

Källor:
Dimson Elroy, Marsh Paul, Staunton Mike; “Global Evidence on the Equity Risk Premium”; Journal of applied corporate finance; Fall 2003; volume 15:4