Räntemotiverat P/E-tal är ett nyckeltal som används för att bedöma aktiemarknadens värdering genom att jämföra aktiemarknadens värdering mot räntemarknadens avkastning. När man äger aktier så får man avkastning i form av vinst (E) och på räntemarknaden får man avkastning i form av ränta. Det räntemotiverade P/E-talet är det P/E-tal som gäller på räntemarknaden och detta P/E-tal bör därför också gälla på aktiemarknaden.

Det finns dock en viss skillnad i risk mellan att investera pengar i statsobligationer och att investera pengar i aktier. Denna riskskillnad kan man ta hänsyn till genom att använda sig av betavärde och hela aktiemarknadens riskpremie (CAPM-modellen). Aktiemarknadens riskpremie brukar normalt uppskattas till 4%, vilket är den avkastning som man kan kräva utöver den riskfria räntan för att kompensera sig för den extra risk som det innebär att investera i en marknadsportfölj som inkluderar alla aktier på aktiemarknaden (Marknadsrisk).

Räntemotiverat P/E-tal utan hänsyn till riskskillnad beräknas på så sätt att man dividerar 100 med den gällande räntan i procent, om räntan är 4% så blir det räntemotiverade P/E-talet 25 (100/4). Räntemotiverat P/E-tal med hänsyn till riskskillnad jämfört med hela aktiemarknaden beräknas på så sätt att man dividerar 100 med den gällande räntan plus aktiemarknadens riskpremie, om räntan är 4% och aktiemarknadens riskpremie 4% så blir det räntemotiverade P/E-talet 12,5 (100/8). Räntemotiverat P/E-tal för en enskild aktie beräknas på så sätt att man dividerar 100 med den gällande räntan i procent plus aktiemarknadens riskpremie gånger betavärdet, om räntan är 4%, aktiemarknadens riskpremie 4% och aktiens betavärde 2 så blir det räntemotiverade P/E-talet för aktien 8,33 (100/(4+4*2)).

I Sverige är den gällande marknadsräntan på 10-åriga statsobligationer är 3,931% (2008-03-26) och aktiemarknadens riskpremie uppskattas till 4% enligt historiska studier. Räntemotiverat P/E-tal för den hela den svenska aktiemarknaden är därför i dagsläget cirka 12,6 (100/7,931).

Årsvinsten för de 30-största aktiebolagen i OMX-30 Index är under februari 2008 enligt Reuters Ecowin 83,465 samtidigt som indexnoteringen för OMX-30 Index idag är cirka 943. P/E-talet för OMX-30 Index är därför cirka 11,3 vilket är lägre än det räntemotiverade P/E-talet på 12,6 och det här indikerar därför att stockholmsbörsen är undervärderad.

En värdering av OMX-30 Index enligt det räntemotiverade P/E-talet innebär en indexnotering om cirka 1052 innebärande en uppgång från dagens nivå med cirka 11,5%.

2008-03-27