Utlandsarbete blir en allt vanligare företeelse i takt med att hela världen öppnas upp som arbetsfält. Under de senaste tio åren har arbete utanför hemlandet ökat stadigt och enligt en ny prognos från PricewaterhouseCoopers kommer siffran att öka med hela 50 % under den kommande tioårsperioden.

Rapporten Talent Mobility 2020 visar att den globala utvecklingen nu öppnar upp för en markant ökning av rörlighet när det gäller arbetskraft. Förändringen är tydlig och väntas leda till att 50 % fler arbetstagare kommer att arbeta utanför sitt hemland år 2020 i förhållande till idag. Som en konsekvens kommer många företag att etablera sig och sin arbetsstyrka på allt fler platser. Enligt rapporten kommer de undersökta företagen i genomsnitt att placera anställda på 33 orter runt om i världen år 2020 mot 22 orter 2009 och 13 orter 1998.

– Den ökade mobiliteten när det gäller arbetskraft kräver strategiska förändringar i många företag. Hanteringen av ersättning och skatt för utlandspersonal är komplex och kostsam för många företag. Här måste företag och myndigheter arbeta sida vid sida för att lyfta bort de hinder som riskerar att bromsa den internationella rörligheten och i slutändan den globala konkurrensen, menar Anders Assarsson, ansvarig för Human Resource Services, PricewaterhouseCoopers.

Det är inte bara fler etableringsorter som blir aktuella utan tyngdpunkten på arbetsmarkanden förflyttas, bland annat på grund av befolkningsförändring och nya tillväxtzoner. Traditionella storstäder utmanas av uppstickare i tillväxtländer. Av de 30 mest befolkade städerna 1950 har 11 ramlat ut från listan till 2009. Nya städer som Lahore, Shenzhen och Chennai har ersatt. Trenden väntas fortsätta och som exempel väntas London förpassas ut från topp-trettio-listan år 2025.

– Den globala striden om talang kommer att hårdna. De så kallade BRIK-ländernas påverkan förändrar arbetskraftsmönstren tydligt. För de företag som lyckas väl i talangjakten finns en guldgruva i form av kompetens från dessa tillväxtregioner, anser Anders Assarson.

Rapporten visar även bland annat att:
* Generationsproblematiken blir än mer påtaglig. En stor utmaning för många företag framöver blir att hantera de specifika kraven, förväntningarna och kompetensen från tre eller fyra generationer parallellt.
* En majoritet av de yngre vill arbeta utomlands. Vid intervjuer med studenter har framkommit att 80 % vill arbeta utomlands i framtiden.
* Företag inom olje-, gas- och konstruktionsbranscherna kan tjäna som föregångare när det gäller gränsöverskridande arbetskraft då många av dessa till stor del redan har ett mobilt arbetsmönster.

Om rapporten
Rapporten Talent Mobility 2020 baseras på aktuell data när det gäller utlandspersonal i ca 900 företag, befolkningsstatistik och åsikter från undersökningar av såväl beslutsfattare som arbetskraft i ett globalt perspektiv, samt på svar ifrån 4 200 studenter.

Publicerad: 2010-05-31

Källa: www.pwc.com ; PricewaterhouseCoopers; Hämtad 7 juni 2010