Antal lediga jobb ökade med 70 procent i privat sektor under andra kvartalet jämfört med motsvarande kvartal föregående år. I offentlig sektor var ökningen 17 procent. Antalet anställda totalt minskade med 0,6 procent till 4 050 700 personer under andra kvartalet. Lönesumman ökade med 2,1 procent.

Antal lediga jobb uppgick under andra kvartalet till 57 000, varav 47 600 återfanns inom privat sektor. En ökning kunde ses i de flesta branscher och totalt låg antalet lediga jobb i nivå med det som uppmättes innan konjunkturnedgången. Högst efterfrågan fanns inom tjänstenäringarna som stod för tre av fyra lediga jobb. Inom tillverknings- och utvinningsindustrin skedde en fördubbling av antal lediga jobb jämfört med andra kvartalet 2009. Den akuta arbetskraftsbristen, antalet vakanser, ökade i privat sektor med 86 procent.

Antalet anställda i privat sektor ökade marginellt
Antalet anställda ökade med 0,1 procent i privat sektor medan lönesumman ökade med 3,1 procent. I tjänstenäringarna ökade antalet anställda med 1,2 procent, varav de största ökningarna var inom hotell och restaurang, utbildningsväsendet och enheter för vård och omsorg. Även lönesumman ökade mest i dessa branschgrupper. I tillverkningsindustrin minskade antalet anställda med 3,8 procent. Lönesumman för tillverkning och utvinningsindustrin minskade med 0,6 procent.

Färre anställda inom offentlig sektor
Inom offentlig sektor minskade antalet anställda med 2,0 procent under andra kvartalet jämfört med motsvarande kvartal 2009. Antalet anställda blev färre inom kommunerna och landstingen medan de ökade i staten. Den största minskningen skedde inom kommunal sektor, där minskningen uppgick till 3,0 procent. Inom landstingen minskade antalet anställda med 2,2 procent medan de ökade i staten med 2,2 procent. Inom offentlig sektor minskade lönesumman med 0,4 procent, i kommunerna var minskningen 1,4 procent, medan den ökade i landstingen och staten med 0,3 procent respektive 1,4 procent.

Publicerad: 2010-08-24

Källa: www.scb.se ; Statistiska Centralbyrån; Hämtad 25 augusti 2010