I juli 2013 var 4 905 000 sysselsatta i åldern 15-74 år vilket är en ökning med 66 000 jämfört med samma månad föregående år. Antalet arbetslösa uppgick till 382 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,2 procent.

Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 95,3 miljoner per vecka. Säsongrensade data visar på en fortsatt positiv trend för såväl antalet personer i arbetskraften som antalet sysselsatta.

AKU juli 2013 tyder sammantaget på ett något förbättrat arbetsmarknadsläge. För att kunna bedöma om denna bild är bestående och hur stark den är krävs ytterligare minst en mätning. Det beror bl.a. på att osäkerheten normalt är större i juli som är en sommarmånad i kombination med ett högre bortfall än normalt.

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år uppgick säsongrensat till 4 717 000 i juli 2013 vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 65,9 procent. Av männen var 68,3 procent sysselsatta och av kvinnorna 63,4 procent. Säsongrensade data visar på en fortsatt positiv trend för antalet sysselsatta.

Säsongrensat uppgick de arbetade timmarna till i genomsnitt 143,0 miljoner timmar per vecka. Säsongrensade data visar på en fortsatt positiv trend för antalet arbetade timmar.

Enligt säsongrensade data uppgick antalet arbetslösa till 397 000. Arbetslösheten, det vill säga andelen arbetslösa av arbetskraften, var 7,8 procent. Arbetslösheten för män var 8,0 procent och för kvinnorna 7,5 procent. Trenden visar på en minskning av såväl antalet som andelen arbetslösa.

Antalet personer i arbetskraften var enligt säsongrensade data 5 114 000 i juli 2013. Av dessa var 2 690 000 män och 2 425 000 kvinnor. Andelen personer i arbetskraften var 71,5 procent. Säsongrensade data visar på en fortsatt positiv trend för antalet personer i arbetskraften.

Antalet sysselsatta ökade
I juli 2013 var antalet sysselsatta i åldern 15-74 år 4 905 000 vilket är en ökning med 66 000 jämfört med motsvarande månad föregående år. Antalet sysselsatta män ökade med 43 000 till 2 564 000 och antalet sysselsatta kvinnor var 2 341 000. Sysselsättningsgraden för personer i åldern 15-74 år var 68,5 procent. Motsvarande tal för männen var 70,8 procent och för kvinnorna 66,2 procent.

Antalet fast anställda uppgick till 3 514 000. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick i juli 2013 till 896 000, vilket motsvarar en ökning med 50 000, varav merparten utgjordes av personer i åldern 25-54 år.

Antalet tidsbegränsat anställda har under större delen av 2013 varit fler än motsvarande månad 2012. Dock är det första gången sedan december 2011 som antalet tidsbegränsat anställda ökar signifikant jämfört med samma månad föregående år.

Antalet arbetade timmar per vecka ökade
Det totala antalet arbetade timmar uppgick i juli 2013 till i genomsnitt 95,3 miljoner per vecka, en ökning med 2,6 miljoner timmar jämfört med samma period föregående år.

Av de arbetade timmarna utfördes 1,5 miljoner timmar av personer som var folkbokförda i Sverige men sysselsatta utomlands.

Ingen ökning av arbetslösheten
I juli 2013 uppgick antalet arbetslösa till 382 000. Av de arbetslösa var 212 000 män och 170 000 kvinnor. Arbetslösheten uppgick i juli 2013 till 7,2 procent av arbetskraften. Bland männen var 7,6 procent arbetslösa och motsvarande siffra bland kvinnorna var 6,8 procent. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 140 000 arbetslösa. Det motsvarar en arbetslöshet på 17,3 procent av arbetskraften.

Personer utanför arbetskraften
Antalet personer i åldern 15-74 år som var utanför arbetskraften uppgick i juli 2013 till 1 870 000. Det motsvarar 26,1 procent av befolkningen. Antalet personer utanför arbetskraften på grund av pension ökade med 32 000 till 908 000.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet
Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I juli 2013 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 21,6 miljoner timmar per vecka. Det motsvarar 540 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Antalet undersysselsatta ökade med 30 000 till 314 000. Ökningen bestod uteslutande av män. De latent arbetssökande, det vill säga personer som velat och kunnat arbeta men inte sökt något arbete, uppgick till 147 000.

Publicerad: 2013-08-22

Källa: www.scb.se; SCB; Hämtad 23 augusti 2013