Nästan sex av tio hushåll tror på stigande bostadspriser och endast ett av tio hushåll tror på fallande priser. Det visar SEB:s Boprisindikator, som stiger för femte månaden i följd. Hushållen tror att reporäntan ligger på cirka 1,6 procent om ett år och andelen som planerar att binda räntan stiger något.

Av tillfrågade hushåll svarar 58 procent att de tror att bostadspriserna ska stiga det kommande året, mot 54 procent förra månaden. Andelen som tror på fallande priser sjunker till 10 procent från förra månadens nivå, 14 procent. Andelen som tror på stillastående priser är 24 procent, jämfört med 26 procent i oktober.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i novembermätningen på 48, en uppgång med åtta enheter sedan förra månaden.

– Riksbankens nedjustering av ränteprognosen ligger sannolikt bakom att ännu fler hushåll än tidigare tror att bostadspriserna ska fortsätta uppåt. Att den korta boräntan kommer att fortsätta stiga är hushållen medvetna om. Men med den nya lägre räntebanan ökar sannolikheten för att räntan på sikt kommer att toppa på en lägre nivå än vad hushållen tidigare räknat med. Det stärker den optimistiska synen på bostadsmarknaden, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

Hushållen tror att reporäntan kommer att stiga något kommande år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 1,63 procent, att jämföra med 1,26 procent förra månaden.

– Hushållens förväntningar på reporäntans utveckling det kommande året har studsat upp och ligger nu närmare Riksbankens prognos än tidigare, säger Gunilla Nyström.

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar nio procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, att jämföra med sju procent i oktober.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1001 intervjuer, genomfördes under perioden 27 oktober till 3 november 2010.

Publicerad: 2010-11-08

Källa: www.seb.se ; SEB; Hämtad 17 november 2010