Regeringen har idag beslutat att ge ett uppdrag till Boverket att se över och skärpa energikraven för byggnader. Samtidigt går en promemoria ut på remiss från Socialdepartementet med förslag till gemensamma byggregler i hela landet och en ny lag för kommunala markanvisningar. Målet är att de nya reglerna ska börja gälla 2015.

- När det gäller klimatsmart byggande är Sverige på många sätt ett föregångsland. Ett led i det arbetet är att vi skärper energikraven för nybyggda hus. Tillsammans med enhetliga byggregler och ett bättre system för anvisning av kommunal mark kan Sverige fortsätta vara ett föregångsland i klimat- och energieffektiviseringsarbetet samtidigt som vi skapar bättre förutsättningar att bygga mer, säger bostadsminister Stefan Attefall.

- Dagens lapptäcke av kommunala tekniska särkrav, inte minst på energiområdet, krånglar till och fördyrar byggandet och i slutändan är det hyresgästen som betalar.

Uppdrag till Boverket om skärpta energikrav
Regeringen ger i uppdrag till Boverket att se över och skärpa nivåerna för energihushållning i Boverkets föreskrifter. Idag är minimikraven till exempel i södra Sverige 90 kilowatt-timmar per kvadratmeter och år vid annat uppvärmningssätt än elvärme. Översynen bör omfatta samtliga klimatzoner och uppvärmningssätt för både bostäder och lokaler. Boverket bör bland annat ta hänsyn till förutsättningarna för olika boendeformer och effekter på övriga tekniska egenskapskrav samt samhällsekonomiska, fastighetsekonomiska och miljömässiga aspekter. Inriktningen ska vara att de skärpta kraven ska träda i kraft den 1 januari 2015. Uppdraget ska redovisas den 2 juni 2014.

Gemensamma byggregler och ny lag om kommunal markanvisning
Det finns ett stort behov av att öka bostadsbyggandet i Sverige idag. Idag tillämpar dock många kommuner så kallade tekniska särkrav som går utanför Boverkets byggregler. Konsekvensen blir att det är svårt att utveckla ett hus som kan uppföras på många olika platser i Sverige, och resultatet blir längre byggtid och högre kostnader. Det är i regel dessutom sämre för miljön, eftersom det kräver mer transporter och logistik. Byggkravsutredningen (SOU 2012:86) har i sitt arbete under förra året konstaterat att kostnaden för nya bostäder ökar med 10-15 procent som en följd av de särkrav som olika kommuner ställer utöver de nationella byggnormerna.

I en remiss som skickas ut idag föreslås därför att plan- och bygglagen ändras så att en kommun inte får ställa egna krav på ett byggnadsverks tekniska egenskaper vid planläggning, genomförande av detaljplaner och andra ärenden enligt plan- och bygglagen. Om en kommun ställer sådana egna krav ska dessa krav vara utan verkan. Målet är att underlätta för byggherrar att använda samma tekniska lösningar i hela landet och på så vis främja ett kostnadseffektivt byggande.

Promemorian innehåller också förslag till ny lag om kommunala markanvisningar. Den nya lagen innebär bland annat att kommunfullmäktige ska anta riktlinjer för markanvisningar. Riktlinjerna ska innehålla kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för mark-prissättning. Idag varierar det från kommun till kommun hur markanvisningar hanteras. Syftet med den nya lagen är att öka transparensen och konkurrensen i framför allt kommunala avtalsförhandlingar för att på så sätt effektivisera byggprocessen.

Både ändringen i plan- och bygglagen och den föreslagna nya markanvisningsregleringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

Publicerad: 2013-09-19

Källa: www.regeringen.se; Regeringen; Hämtad 24 september 2013