Nittio procent av Europas fastighetsinvesterare anser att den svenska marknaden är attraktiv eller mycket attraktiv i jämförelse med övriga Europa och de spår ett ökat antal fastighetsaffärer i Sverige under 2014. Det visar en ny rapport från EY som bygger på intervjuer med över 500 fastighetsinvesterare i 15 länder.

Svenska fastigheter står stadiga i ett svajigt Europa, visar EY:s årliga studie ”Real Estate Assets Investment Trend Indicator” som baseras på en undersökning bland mer än 500 fastighetsinvesterare i 15 europeiska länder. Den svenska marknaden anses vara transparent och likvid, och hela 90 procent av de tillfrågade ser Sverige som en attraktiv eller mycket attraktiv marknad för fastighetsinvesteringar i jämförelse med övriga länder i Europa. En majoritet, 71 %, tror även att eurokrisen kan gynna den svenska fastighetsmarknaden under det kommande året.

Fler och större affärer
En stor majoritet (81 %) av de tillfrågade förutser ett ökat antal fastighetsaffärer i år jämfört med föregående år samtidigt som värdet på en genomsnittlig fastighetsaffär bedöms öka. Hälften av deltagarna i undersökningen menar även att rädslan för ökat inflationstryck driver den svenska fastighetsmarknaden.

– Sveriges ställning på den europeiska fastighetsmarknaden är fortsatt stark. Transaktionsvolymen bedöms öka under 2014 vilket delvis är drivet av utländska investerare och fler portföljaffärer. Till skillnad från föregående års undersökning ser mindre än hälften av investerarna finansieringen som en utmaning. Vår syn är att de finansieringssvårigheter som funnits inte anses vara ett lika stort hinder för fastighetsinvesteringar som tidigare, delvis för att komplement till bankfinansiering nu finns etablerade på marknaden, säger Daniel Öberg, partner EY Real Estate.

Private Equity-aktörer och försäkringsbolag bedöms vara de mest aktiva aktörerna på marknaden under 2014.

Större risktagande att vänta
Nio av tio investerare tror att antalet mer riskfyllda strategier, såsom opportunistiska och value-add investeringar, kommer att öka i Sverige under 2014, vilket är en stor skillnad mot föregående års undersökning. Vidare tror runt 40 procent av investerarna att spekulativa utvecklingsprojekt kommer åter på den svenska marknaden under året.

– Sverige tillsammans med Spanien och Nederländerna sticker ut gentemot övriga Europa i detta avseende. I takt med att marknadsutsikterna är goda trycks avkastningsnivåer ner varför intresset för mer opportunistiska investeringar och utvecklingsprojekt kan öka för att möjliggöra god avkastning, berättar Daniel Öberg.

Trender för fastighetsvärlden
Hållbarhetsaspekten vid fastighetsinvesteringar verkar få en allt större betydelse. Hela 95 % av de tillfrågade investerarna ser ”Green building standards” som ett viktigt investeringskriterium, vilket är en ökning gentemot förra året. Samtidigt tror nästan hälften (48 %) att den digitala utvecklingen kommer att påverka efterfrågan på handelslokaler negativt. Som en genomgående trend, bland alla undersökta länder, ses e-handeln som ett väsentligt hot mot handelsfastigheter i sämre lägen.

Prisutvecklingen väntas variera beroende på fastighetstyp och läge. Priserna på kontorsfastigheter i attraktiva lägen bedöms förbli stabila enligt en majoritet av de tillfrågade, medan priserna i mer perifera lägen spås sjunka. Samma trend gäller också även för handels- och bostadsfastigheter.

– Investerarna har en positiv bild av marknaden men till skillnad från föregående års undersökning bedöms priserna i mest attraktiva lägen inte att öka, utan vara mer stabila under 2014, säger Daniel Öberg.

Publicerad: 2014-01-14

Källa: www.ey.com; Ernst & Young; Hämtad 20 januari 2014