Inflationstakten var 0,1 procent i december, vilket är oförändrat från november. Från november 2013 till december 2013 steg KPI med 0,3 procent i genomsnitt. Under motsvarande period förra året var månadsförändringen också 0,3 procent. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 0,8 procent i december.

KPI steg med i genomsnitt 0,3 procent från november 2013 till december 2013. Till uppgången den senaste månaden bidrog högre priser på transporttjänster (9,4 procent) med 0,3 procentenheter. Prishöjningar på paketresor (6,3 procent) och grönsaker (5,9 procent) bidrog uppåt med 0,1 procentenhet vardera.

Uppgången motverkades av prissänkningar på teletjänster och utrustning (-2,3 procent), som bidrog nedåt med 0,1 procentenhet. Lägre priser inom gruppen kaffe, te och kakao (-13,5 procent) samt på el (-1,3 procent), bidrog tillsammans nedåt med ytterligare 0,1 procentenhet.

Utvecklingen det senaste året
Inflationstakten, det vill säga förändringen i KPI under de senaste tolv månaderna, var 0,1 procent i december, vilket är oförändrat från november.

Till den totala uppgången sedan december 2012 bidrog främst livsmedel (1,5 procent) och hyror (2,1 procent) som vardera bidrog med 0,2 procentenheter uppåt.

Uppgången motverkades av lägre räntekostnader (-4,8 procent) som bidrog med 0,2 procentenheter nedåt.

För samtliga huvudgruppers bidrag hänvisas till tabellen nedan och för detaljerade uppgifter om prisförändringar se tabell 19 i Statistiskt Meddelande.

KPI för december 2013 var 315,04 (1980=100).

Underliggande inflationstakt
Inflationstakten rensad för effekten av räntesatsförändringar enligt måttet KPIF (KPI med fast ränta) var 0,8 procent i december, vilket är en uppgång från november då den var 0,7 procent. Från november till december steg KPIF med 0,3 procent. Under samma period förra året steg KPIF också med 0,3 procent.

KPIF är ett mått på underliggande inflation som SCB beräknar på uppdrag av Riksbanken.

HIKP och inflationstakten i EU/EMU
Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats som ett inom EU jämförbart mått på inflation. Beräkningen av måttet skiljer sig något från beräkningen av KPI och det är inte heller helt och hållet samma produkter som prismäts. Exempelvis exkluderas egnahemsägarnas räntekostnader från HIKP. Att varukorgarna skiljer sig åt innebär också en skillnad i produkternas relativa vikter, vilket kan ge vissa skillnader i utfall.

Inflationstakten enligt HIKP i Sverige var 0,4 procent i december 2013. Från november 2013 till december 2013 steg priserna med 0,3 procent i genomsnitt. Under samma period föregående år steg priserna med 0,2 procent. HIKP var 114,35 (2005=100) i december 2013.

De senast publicerade HIKP-talen för EU-länderna avser november 2013. Inflationstakten för EU var då 1,0 procent. För EMU-länderna var inflationstakten 0,9 procent. Under samma period var inflationstakten enligt HIKP i Sverige 0,3 procent. Enligt Eurostats snabbstatistik var inflationstakten 0,8 procent för EMU-länderna i december 2013.

Publicerad: 2014-01-14

Källa: www.scb.se; SCB; Hämtad 15 januari 2014