Företagsledare världen över ser betydligt ljusare på framtiden idag än för ett år sedan. Det visar PwC:s årliga vd-undersökning som presenteras under World Economic Forum i Davos. Undersökningen visar även tydligt hur långsiktighet blir allt viktigare för världens företagsledare och där de ger underkänt för politikerna, bland annat när det gäller hantering av regelverk, skattelagstiftning och ungdomsarbetslöshet.

– Den globala ekonomins osäkerhetstillstånd och tillväxtfrågor är något som företag över hela världen brottas med. Men det finns ljusningar enligt företagsledarna i undersökningen. Nästan hälften av företagsledarna (44 procent) är av uppfattningen att läget för världsekonomin kommer att förbättras under de närmste 12 månaderna. En markant ökning jämfört med för ett år sedan, då knappt en femtedel av företagsledarna (18 procent) var optimistiska om världsekonomin. Det är även fler företagsledare som ser positivt på den egna verksamhetens utveckling än för ett år sedan, berättar Peter Nyllinge, vd för PwC Sverige och fortsätter;

– När det gäller det längre perspektivet ser vi att de långsiktiga trenderna som teknikutveckling, demografi och förändring av den ekonomiska maktbalansen tar alltmer plats på företagsledarnas agendor.

Undersökningen visar att företagsledarna är medvetna om att dessa tre trender kommer att förändra deras verksamhet radikalt under de kommande fem åren.Samtidigt som utvecklingen ger möjligheter för innovation och tillväxt, så skapas nya utmaningar och där såväl sociala som ekonomiska konsekvenser måste beaktas och med ett holistiskt perspektiv på företagets intressenter. Företagsledarna menar att näringslivet kommer att spela en allt viktigare samhällsroll, vilket innebär att de behöver ta hänsyn till fler intressenter och inte enbart fokusera på ägare, kunder och medarbetare i företagens strategier.

Företagsledarna är medvetna om situationen och har redan börjat agera utefter de nya förutsättningarna.

För att möta utmaningarna har drygt 9 av 10 företag i undersökningen genomfört förändringar av strategier för kompetens. Nästan lika många har investerat i ny teknologi och förändrat organisationsstrukturen.

Att långsiktighet är ett genomgående tema märks även i företagsledarnas tydliga budskap till regeringar runt om i världen. Så många som 8 av 10 av företagsledarna upplever att den ökade regleringen har medfört ökade kostnader för den egna verksamheten. Över hälften anger att den ökade regleringen har inneburit svårigheter att hitta kompetent arbetskraft. 4 av 10 menar att det har hämmat företagens möjligheter till innovation.

– Intressant är att de utfrågade företagsledarna ser det som mer angeläget att lagar och regler är tydliga och stabila över tiden, än att de förenklas och minskar i omfattning, säger Peter Nyllinge.

När det gäller skattefrågorna menar 2 av 3 av företagsledarna att nuvarande skattesystem för internationella företag är otidsenliga och behöver reformeras. Samtidigt vill företagsledarna se mer av transparens och öppenhet. 6 av 10 menar att det borde vara obligatoriskt för alla större företag att upplysa om intäkter, vinst och skatter som betalas i de länder där de har verksamhet. Företagsledarna är även positiva till att skattemyndigheter i olika länder i högre grad ska ha rätt att delge företagsinformation till varandra.

Vidare vill företagsledarna se mer av handling från regeringshåll när det gäller innovationsklimat och arbete.

– Det är tydligt att jobbfrågan är väldigt central för företagsledarna. Hälften av dem planerar att öka antaletmedarbetare under året. Samtidigt kvarstår oron för att hitta rätt kompetens, vilket 2 av 3 företagsledare ser som en risk för den egna tillväxten. Intressant är även att över hälften av företagsledarna menar att regeringen i det land där de har huvudsaklig verksamhet har misslyckats när det gäller att skapa goda förutsättningar för arbeten åt ungdomar mellan 16-24 år, avslutar Peter Nyllinge.

Publicerad: 2014-01-21

Källa: www.pwc.se; PwC; Hämtad 23 januari 2014