Inflationstakten var minus 0,2 procent i januari, vilket är en nedgång från december då den var 0,1 procent. Från december 2013 till januari 2014 sjönk KPI med 1,2 procent i genomsnitt. Under motsvarande period förra året var månadsförändringen minus 0,8 procent. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 0,4 procent i januari.

KPI sjönk med i genomsnitt 1,2 procent från december 2013 till januari 2014. Vid varje årsskifte ändras den varukorg som ligger till grund för beräkningen av KPI. Framför allt uppdateras konsumtionsvikterna för de varor och tjänster som ingår i varukorgen. Varukorgseffekten på månadstalet i januari 2014 var ‑0,1 procentenhet.

Till nedgången den senaste månaden bidrog lägre priser på kläder (‑11,2 procent) och skor (‑9,9 procent), vilka bidrog nedåt med 0,5 respektive 0,1 procentenhet. Lägre priser på kött (‑1,9 procent) bidrog med 0,1 procentenhet nedåt. Prissänkningar på transporttjänster (‑9,3 procent) och drift av fordon (‑0,9 procent) hade effekter på 0,3 respektive 0,1 procentenhet nedåt. Lägre priser på paketresor (‑7,9 procent) bidrog med 0,1 procentenhet nedåt. Prissänkningar på inventarier och hushållvaror (‑1,0 procent) bidrog med ytterligare 0,1 procentenhet nedåt.

Nedgången motverkades av prisökningar på grönsaker (3,8 procent), som påverkade uppåt med 0,1 procentenhet. Högre priser inom gruppen alkoholhaltiga drycker (2,6 procent) bidrog också med 0,1 procentenhet uppåt.

Utvecklingen det senaste året
Inflationstakten, det vill säga förändringen i KPI under de senaste tolv månaderna, var ‑0,2 procent i januari, vilket är en nedgång från december då den var 0,1 procent. Varukorgseffekten på inflationstakten är 0,0.

Till den totala nedgången sedan januari 2013 bidrog främst lägre räntekostnader (‑6,1 procent) med 0,3 procentenheter nedåt. Lägre elpriser (‑3,5 procent) och transportpriser (‑1,6 procent) bidrog vardera med 0,2 procentenheter nedåt.

Nedgången motverkades av högre hyreskostnader (1,8 procent) som bidrog med 0,2 procentenheter uppåt. KPI för januari 2014 var 311,39 (1980=100).

Underliggande inflationstakt
Inflationstakten rensad för effekten av räntesatsförändringar enligt måttet KPIF (KPI med fast ränta) var 0,4 procent i januari, vilket är en nedgång från december då den var 0,8 procent. Från december 2013 till januari 2014 sjönk KPIF med 1,1 procent. Under samma period förra året sjönk KPIF med 0,7 procent.

KPIF är ett mått på underliggande inflation som SCB beräknar på uppdrag av Riksbanken.

HIKP och inflationstakten i EU/EMU
Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats som ett inom EU jämförbart mått på inflation. Beräkningen av måttet skiljer sig något från beräkningen av KPI och det är inte heller helt och hållet samma produkter som prismäts. Exempelvis exkluderas egnahemsägarnas räntekostnader från HIKP. Att varukorgarna skiljer sig åt innebär också en skillnad i produkternas relativa vikter, vilket kan ge vissa skillnader i utfall.

Inflationstakten enligt HIKP i Sverige var 0,2 procent i januari 2014. Från december 2013 till januari 2014 sjönk priserna med 1,2 procent i genomsnitt. Under samma period föregående år sjönk priserna med 1,0 procent. HIKP var 113,01 (2005=100) i januari 2014.

De senast publicerade HIKP-talen för EU-länderna avser december 2013. Inflationstakten för EU var då 1,0 procent. För EMU-länderna var inflationstakten 0,8 procent. Under samma period var inflationstakten enligt HIKP i Sverige 0,4 procent. Enligt Eurostats snabbstatistik var inflationstakten 0,7 procent för EMU-länderna i januari 2014.

Publicerad: 2014-02-18

Källa: www.scb.se; SCB; Hämtad 19 februari 2014