Samhällsekonomi

Här presenteras finansnyheter om samhällsekonomi. Dessa nyheter rör offentlig ekonomi, privatekonomi och näringsliv när det gäller lagar och regler, skatter, inkomster och tillväxt både nationellt och internationellt.
Inköpschefsindex (PMI-totalt) steg med 3,8 indexenheter till 56,0 i september och samtliga ingående delindex bidrog till uppgången. Orderingången steg från både export- och hemmamarknaden, med 5,2 respektive 6,4 indexenheter och delindex för sysselsättning steg över 50-strecket.

Under september 2013 nyregistrerades 25 927 personbilar, en ökning med 8 procent jämfört med september 2012. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Varuexporten uppgick under augusti till 84,2 miljarder kronor och varuimporten till 80,4 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 3,8 miljarder kronor.

Offentlig sektor finansierade merparten av verksamheten inom vård, skola och omsorg, även den del som utfördes i privat regi.

Innehavet av utländska värdepapper uppgick vid utgången av 2012 till 3 287 miljarder kronor. Jämfört med föregående år motsvarar det en ökning på 261 miljarder kronor eller knappt 9 procent. Innehavet i portföljaktier har ökat i motsats till innehavet i räntebärande som har minskat.

I Sverige var sysselsättningsgraden högre än inom EU27 under perioden 2001 till 2012. Skillnaden har dock minskat över tid. Under åren 2001-2012 har andelen sysselsatta ökat inom EU27 och minskat något i Sverige. Förklaringen till detta är dels en ökande andel sysselsatta kvinnor inom EU27 men även förändringar i befolkningens sammansättning.

I budgetpropositionen för 2014 presenterar regeringen förslag för tillväxt och jobb. Det handlar om åtgärder som ökar sysselsättningen, elevernas kunskaper och företagens konkurrenskraft samtidigt som välfärden och sammanhållningen stärks och miljön och klimatet skyddas.

Drygt 40 procent upplever det egna arbetet som psykiskt ansträngande. Andelen är högre bland dem med eftergymnasial utbildning jämfört med de som har en lägre utbildningsnivå. Tunga lyft i det dagliga arbetet är däremot vanligare bland dem utan eftergymnasial utbildning.

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 0,1 procent andra kvartalet 2013 jämförd med motsvarande kvartal 2012. Hushållskonsumtionen gav det största bidraget till utvecklingen. Säsongrensad och jämförd med första kvartalet 2013 minskade BNP med 0,2 procent.