Samhällsekonomi

Här presenteras finansnyheter om samhällsekonomi. Dessa nyheter rör offentlig ekonomi, privatekonomi och näringsliv när det gäller lagar och regler, skatter, inkomster och tillväxt både nationellt och internationellt.

Stämningsläget i svensk ekonomi dämpades i maj. Barometerindikatorn, som sammanfattar företagens och hushållens syn på ekonomin, backade till 98,5 i maj från 102,5 i april. I och med nedgången har stämningsläget gått från att ha varit starkare än normalt till något svagare än normalt. Ingen av de ingående sektorerna bidrar i positiv riktning den här månaden.

Sedan mitten av mars finns tecken på att spänningarna på kreditmarknaden har lättat något. På interbankmarknaden återstår betydande problem, men även där finns vissa positiva tendenser. Det konstaterar vice riksbankschef Lars Nyberg när han idag talar inför EU-klubben i Stockholm.

Skatteverket utvidgar efter halvårsskiftet en redan pågående riksomfattande granskning av torg- och marknadshandeln i landet. Även annan tillfällig försäljning i samband med exempelvis mässor och utförsäljningar av olika slag kommer då att omfattas av kontrollen.

Under 2007 gick de europeiska företagen miste om rekordhöga 250 miljarder euro till följd av utestående fakturor. Den summan motsvarar värdet av Belgiens bruttonationalprodukt. Södra Europa leder ligan över försumliga betalare, medan Skandinavien har de överlag bästa betalarna. Dessa siffror framgår av EPI (European Payment Index) som sammanställs av Intrum Justitia, Europas största kredithanteringsföretag. Den här årliga barometern visar betalningsbeteendet i EU:s medlemsländer.

PMI sjönk till 50,1 i april från 54,7 i mars vilket innebär att den trendmässiga konjunkturdämpningen i svensk industri som inleddes under 2007 fortsätter och nu har nått den lägsta nivån sedan september 2003. Tolkningar av månatliga svängningar ska tas med viss försiktighet. Det ändrar dock inte bilden av att svensk industri uppvisar en lägre aktivitet än i slutet av förra året.

Kunskapen om politiska beslut inom EU som rör företagande är låg hos svenska småföretag. Få småföretag har egen bevakning och de flesta upplever sig få ytterst lite information från svenska myndigheter. Få småföretag har sökt EU-stöd - men av dem som sökt har majoriteten fått bidrag. Många svenska företag anser att regeringen inte tillräckligt driver de frågor som är viktiga för dem i EU. Detta visar sig i SEB:s senaste företagarpanel där 1 100 små- och medelstora företagare deltog.

Den globala kreditkrisen går nu in i en ny fas. Lånevillkor stramas åt när finanssektorn anpassar balansräkningarna till en ny kredit- och tillväxtmiljö. Effekterna på hushåll och företag blir allt tydligare och lågkonjunkturen bottnar först 2009. USA genomgår en mild men mer utdragen recession. Avmattningen i Västeuropa fortsätter och tillväxten försvagas ytterligare något 2009. De snabbväxande ekonomierna i Asien står emot nedgången i industriländerna relativt väl.

ESV konstaterar i sin rapport påtagliga brister i den interna styrningen och kontrollen. Bristerna gäller otydligheter i ansvarsfördelning och befogenheter, i kompetensöverföringen samt avsaknad av en sammanhållen planerings- och uppföljningsprocess. Orsakerna till bristerna är strukturella och påverkas av den rådande kulturen.

Statens betalningar visade ett överskott på 23,3 miljarder kronor i april. Överskottet blev därmed 4,5 miljarder kronor lägre än Riksgäldens prognos. Skillnaden förklaras i huvudsak av att Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter blev högre än beräknat, samt högre räntebetalningar på statsskulden. Övriga betalningar blev i stort sett som vår prognos.